Ince Iğne Aspirasyon Biyopsisinin Tıroıd Lezyonlarının Değerlendirilmesindeki Yerı

Coşkun Tecimer,Tülay Tecimer,Hüseyin Üstün,Gökhan Erpek,Salim Güngör,Hilal Koral,Suat Bozkürk

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 183-190
Özeti Bu çalışmada 18 aylık bir sürede ince iğne aspi-rasyon biyopsisi (HAB) ile tanı konulan 142 has-tanın sitolojik sonuçları değerlendirilmiş ve cerahiye gönderilen 46 hastanın sitoloji ve histopatoloji sonuçları birbiriyle karşılaştırılmıştır. doğru tanı oranı %95 .6 olarak bulunmuştur. Vaka-ların 2'sinde ise "false" pozitif tanı saptanmıştır. Tiroid lezyonlarının sık görüldüğü, laboratuvar tetkiklerinin pahalı olduğu ülkemizde, özellikle nodüler lezyonlarda, tiroid HAB'nin bir tanı aracı olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.

 

The results of fine needle aspiration biopsy (FNAB) which was pelformed in 142 patients with thyroid lesions in 18 month-period were evaluated and histopathological results of 46 cases who had surgical intervention were compared to their cytological examinations. The accuracy of FNAB in diagnosis was found 95.6%. In two cases the results were false positive. We suggest that FNAB should be more commonly applied in thyroid lesions, especially in nodular ones. In Turkey where thyoid diseases are frequent, and other diagnostic laboratory methods are expensive.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Coşkun Tecimer, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ince Iğne Aspirasyon Biyopsisinin Tıroıd Lezyonlarının Değerlendirilmesindeki Yerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme