İnflamatuar Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Tedavisinde Antibiyotik + Antiinflamatuar ve Antibiyotik + Alfa-Bloker Tedavilerinin Plasebo ile Karşılaştırılması

OKAN MUSTAFA İSTANBULLUOĞLU, RECAİ GÜRBÜZ, SELÇUK GÜVEN, MEHMET MESUT PİŞKİN, Mehmet Kılınç

  • Yıl : 2008
  • Cilt : 24
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 217-226
Amaç: Çalışmamızda, inşamatuar kronik pelvik ağrı sendromu (Kronik prostatit kategori 3A) tedavisinde antibiyotikle beraber kullandığımız alfa-bloker ve antiinşamatuar tedavilerin etkinliğini araştırıp bunları plasebo ile karşılaştırdık. Gereç ve Yöntem: Kronik prostatit kategori 3A tanısı konulan 76 hasta çalışmaya dahil edildi. Plasebo grubu 19 (Grup 1), antibiyotik + antiinşamatuar alan hastalar 29 (Grup 2) ve antibiyotik + alfa-bloker (Grup 3) alan hastalar 28 kişiden oluşmaktadır. Tedavi öncesi ve sonrası tüm hastalar kronik prostatit semptom indeksi (NIH-CPSI) toplam skoru, ağrı, işeme ve yaşam kalitesi skorlarına göre tek tek değerlendirildi. Bundan başka rezidüel idrar miktarı, maksimal idrar akım hızları (Qmax) ve prostat spesfik antijen (PSA) değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 33.31 (19-51) olarak bulundu. Plasebo grubu(Grup1) tedavi öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırıldığında ağrı, işeme ve NIH-CPSI toplam puanında anlamlı düzelme gösterdi(p<0.05), diğer parametrelerde ise istatistiksel olarak anlamlı değişme olmadı. Grup 2’de Qmax ve rezidüel idrar miktarı haricinde diğer parametrelerdeki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Grup 3’de ise tüm parametrelerde anlamlı değişim gösterildi. Her üç grup birbirleriyle karşılaştırıldığında ise grup 3’ün daha anlamlı düzelme gösterdiği belirlendi. Tedaviler sonunda ciddi bir yan etki görülmedi ve hastalar tedavileri iyi tolere ettiler. Sonuç: Çalışmamızın sonunda kronik prostatit kategori 3A tedavisinde antibiyotik ile kombine edilen alfa-bloker ve antiinşamatuar tedavilerinin etkili olduğunu ancak alfa-bloker ve antibiyotik birlikteliğinin diğer tedaviye göre daha da etkili olduğu sonucuna vardık.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İnflamatuar Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Tedavisinde Antibiyotik + Antiinflamatuar ve Antibiyotik + Alfa-Bloker Tedavilerinin Plasebo ile Karşılaştırılması
, Vol. 24 (4)
Geliş Tarihi : 28.04.2008, Kabul Tarihi : 28.04.2008, Yayın Tarihi : 29.09.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;