İnflamatuar Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Tedavisinde Antibiyotik + Antiinflamatuar Ve Antibiyotik + Alfa-Bloker Tedavilerinin Plasebo İle Karşılaştırılması

Mustafa Okan İstanbulluoğlu,Recai Gürbüz,Selçuk Güven,Mehmet Mesut Pişkin,Mehmet Kılınç

  •  Yıl : 2008
  •  Cilt : 24
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 217-226
Özeti Amaç: Çalışmamızda, inşamatuar kronik pelvik ağrı sendromu (Kronik prostatit kategori 3A) tedavisinde antibiyotikle beraber kullandığımız alfa-bloker ve antiinşamatuar tedavilerin etkinliğini araştırıp bunları plasebo ile karşılaştırdık. Gereç ve Yöntem: Kronik prostatit kategori 3A tanısı konulan 76 hasta çalışmaya dahil edildi. Plasebo grubu 19 (Grup 1), antibiyotik + antiinşamatuar alan hastalar 29 (Grup 2) ve antibiyotik + alfa-bloker (Grup 3) alan hastalar 28 kişiden oluşmaktadır. Tedavi öncesi ve sonrası tüm hastalar kronik prostatit semptom indeksi (NIH-CPSI) toplam skoru, ağrı, işeme ve yaşam kalitesi skorlarına göre tek tek değerlendirildi. Bundan başka rezidüel idrar miktarı, maksimal idrar akım hızları (Qmax) ve prostat spesfik antijen (PSA) değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 33.31 (19-51) olarak bulundu. Plasebo grubu(Grup1) tedavi öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırıldığında ağrı, işeme ve NIH-CPSI toplam puanında anlamlı düzelme gösterdi(p<0.05), diğer parametrelerde ise istatistiksel olarak anlamlı değişme olmadı. Grup 2’de Qmax ve rezidüel idrar miktarı haricinde diğer parametrelerdeki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Grup 3’de ise tüm parametrelerde anlamlı değişim gösterildi. Her üç grup birbirleriyle karşılaştırıldığında ise grup 3’ün daha anlamlı düzelme gösterdiği belirlendi. Tedaviler sonunda ciddi bir yan etki görülmedi ve hastalar tedavileri iyi tolere ettiler. Sonuç: Çalışmamızın sonunda kronik prostatit kategori 3A tedavisinde antibiyotik ile kombine edilen alfa-bloker ve antiinşamatuar tedavilerinin etkili olduğunu ancak alfa-bloker ve antibiyotik birlikteliğinin diğer tedaviye göre daha da etkili olduğu sonucuna vardık.

 

Aim: In our study, we evaluated the effect of antibiotics together with alpha-blocker and anti-inflammatory drugs; and we compared the effect of these treatments with placebo in patients with inflammatory chronic pelvic pain syndrome. Material and Method: Seventy-six patients with diagnosed NIH category 3A chronic prostatitis were included in this study. Placebo group included 19 patients (group 1), antibiotic + anti-inflammatory drug group included 29 patients (Group 2), while antibiotic + alpha-blocker group composed of 28 patients (Group 3). Before and after treatments all patients were evaluated separately according to national institutes of health-chronic prostatitis symptom index (NIH- CPSI) total score and pain, voiding and life quality scores. In addition; residual urine, maximum urinary flow (Q max) and prostate specific antigen (PSA) values were evaluated. All parameters of the 3 groups were evaluated by t-test before and after treatments. The values of the 3 groups after treatment were compared together by Mann Whitney-U test. Result: Patients mean age was 33.31(19-51). When we compared the pre-treatment and post treatment values of the placebo group, the pain, voiding, total NIH-CPSI score; there was a significant improvement while there were no statistically difference in other parameters. In group 2, there were statistically significant change in all parameters except Qmax, residual urine. In group 3, all parameters showed significant improvement. In comparison of the 3 groups, we found that the third group showed a more significant change than the other two groups. The patients tolerated the treatment well and there were no serious side effects. Conclusion: In our study we found that combination of antibiotics, alpha-blockers, and antiinflamatories are effective in treatment of category 3A chronic prostatitis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Okan İstanbulluoğlu, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İnflamatuar Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Tedavisinde Antibiyotik + Antiinflamatuar Ve Antibiyotik + Alfa-Bloker Tedavilerinin Plasebo İle Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 24(4)
Geliş Tarihi : 28.04.2008, Kabul Tarihi : 05.11.2008
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme