İnguinal Mersilen Mesı-H Hernioplasti Sonuçlarımız

Şakir Tavlı,Adnan Kaynak,Mikdat Bozer,Şükrü Bülent Özer,İbrahim Ünal Sert

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 282-284
Özeti Geleneksel inguinal huni tamirıtıden sonra nüks oranı ve testiküler komplikasvonlar tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Preperitoneal mesafede peritoneal ve muskulofasial yüzevler arasına seınetik-mesh yerleşiirilerek iiksminal kanal tabanının kuvvet-lendirilmesinin hazt aıyıntafiarı vardır. Kasım 1988-Aralık /992 tarihleri arasında 56 hastada 84 kasık fitıgı suprapuhik transvers kesi kul-lanarak preperitoneal sentetik mesh herniophısti ile tedavi edildi. Ilernioplasti esnasında 56 hastada,' 16'sma rrll abdominal operasyonlar (12 ıransvezikal prostatektomi, 2 Ripstein ameliyatı ve 2 over kisıl eksizyonu) uygulandı hastada eı-keıı 'lüks, 8 olı,ucla hematonı olmak üzere 9 olguda komplikasvon

 

The recuıTence rate and testicular complications seen (iter COnventional inguinal hernıa repair are stili being dehated. Reilıforcement of the inguinal prepe-ritoneal space between the peritoneal and musculo-fascial planes may have some advantages over the conventional hernia repair. Between November 1988 and December 1992,84 groin hernias in 56 patients >vere treated with preper-itoneal svnthetic mersilen mesh hernioplasty through a suprapubic transverse incision. During hernioplasty, lower abdoıninal operations (12 trans-vesical prostatectomy, 2 Ripstein operations and 2 oyarian cystectomies) vere pelformed on 10 of the patients. Early recurrence in one patient and hematoma in 8 patients developed
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şakir Tavlı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İnguinal Mersilen Mesı-H Hernioplasti Sonuçlarımız, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme