İnsan Fötusunda Timusun Işık Mikroskobik Seviyede Çeşıtlı Boyalar Yapılarak Histolojik Yapısının İncelenmesi

Safiye Sayar,Aydan Canbilen,Refik Soylu,Fatih Demirbaş,Selçuk Duman,Mustafa Büyükmumcu

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 389-396
Özeti İnsan fötusunda timusun ışık mikroskopik se-viyede çeşitli boyalar yapılarak histoiojik yapısının incelenmesi. Histolojik olarak timus lenforetiküler bir yapıya sahiptir. Yeni doğanda nispeten büyük olan timus in-sanlarda iki, üç yaşına kadar büyümeye devam eder. Timus puherteye kadar bu büyüklüğünü korur. T len-fositlerin olgunlaşma yeridir. Bu araştırma timusun histolojik yapısının in-celenmesi amacıyla yapıldı. Bu çalışmada toplam 15 adet, 4.. 5., 6., aylık insan l'ötüslarmın timusu alındı. Histolojik preparatlarda kemik iliği ana hüc-releri, plaznıa hücreleri, mast hücreleri ve eo-sinofilik lökositlerin varlığı gözlendi. Sonuç olarak sekresyon yapan hücrelerin yapısı görevlerinin tam olarak anlaşılabilmesi için ise im-nıtınohistokimyasal çalışmaların tekrar yapılması gerekmektedir.

 

Thymus has a lenjOreticular structure. Thymus is higger in newborn and goes on ta grove until 2-3 years old. It keeps this size until puberty. Thymus is the ma-tu•ation place of T lymphoc_ytes. This investigation was ~Ide to examine the his-tological structure of thymus. In this investigation fifteeıı h.urnan fetus thymus were examined from fourth, fifth and sixth months. In histological slides. the existen.ce of bo-nernarrow stern cells. plasma cells, mast cells and eosinophil leucocytes were observed. Neverthless, ta reveal the structure and function of secretion cells the immunohistochemical studies must be repeated.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Safiye Sayar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İnsan Fötusunda Timusun Işık Mikroskobik Seviyede Çeşıtlı Boyalar Yapılarak Histolojik Yapısının İncelenmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(4)
Geliş Tarihi : 13.10.1996, Kabul Tarihi : 13.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme