İnsan Perifer Kanındaki B, T Ve Null Lenfositlerinin Esteraz Sitokimyası Ve Yüzey İmmünoglobülinlerinin İmmonoenzimatik Yöntemle Boyanarak Belırlenmesı

İlhami Çelik,Reşat N. Aştı,Neyhan Ergene

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 497-503
Özeti Bu çalışmada insan perıfer kangıdaki T, B-lenfosideri ile null hücrelerinin oranları immüno-enzimatik ve sitokimyasal tekniklerle belirlendi. NBE enzimi boyamasına karşı lenfositlerin büyük çoğunluğunun (%82) pozitif sonuç verdiği halde, daha az orandaki lenfositin (%17) negatif sonuç verdiği-gözlendi. NBE pozitif lenfositlerde iki tip granüler pozitivite tespit edildi. Bu lenfositlerin çoğunda (%69) lokalize yerleşitrıli, sayıları 1-4 arasında olan, kırmızı-kahverengi granüller göz-lenirken (lokalize granüler pozitivite), daha az oran-daki lenfositte (%13 ) ise diffilz yerle,s-irrili küçük granüller gözlendi. Lokalize granüler pozitivite veren lenfositler T-lenfositleri, diffüz granüler pozitivite verenler null hücreleri, negatif sonuç veren lenfosit-ler ise B-lenfositleri olarak değerlendirildi. B-lenfositlerinin yüzey itrımiinoglobülinlerinin (SIg) immünoenzimatik yolla boyanmasıyla perifer kan lenfositlerinin %15'inin B-lenfositleri olduğu tespit edildi.

 

In this study, T, B and null cell proportions of Numan peripheral blood lymphocytes esere deter-ıııined by using immunoenzymatic and cytochemical staining techniques. Alpha-naplıtlıy1 butyrate esterase (NBE) staining revealed that large rnajority of the peripheral blood lymphocytes (82%) were positive, whereas smaller proportion (17%) were negative. Positive lymphocy-tes showed two distinct granular positivity. Most of the NBE positive cells (69%) had 1-4 large (dot-like)„ reddish-brown granules (localised granular positivity), 13% of the positive cells had large quan-Lily of dıffusely arranged sinan granules (diffuse granular positivity). Localised granular, diffuse granular positive and negative cells vere evaluated as T-lymphocytes, null cells and B-lymphocytes respectively. By rneans of immunoenzymatic staining of the surface immunoglobulins (SIg), 15% of the peri-pheral blood lymphocytes were found to be B-lymphocytes.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İlhami Çelik, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İnsan Perifer Kanındaki B, T Ve Null Lenfositlerinin Esteraz Sitokimyası Ve Yüzey İmmünoglobülinlerinin İmmonoenzimatik Yöntemle Boyanarak Belırlenmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme