Insanlarda Nervus Alveolars İnferior Ve Foramen Mandibulae Üzerine Çalışma

Ahmet Salbacak,Taner Ziylan,Aydan Canbilen,Ali İhsan Kalkan,Mustafa Büyükmumcu

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 333-338
Özeti Bu çalışma, 8 kadavra ve 36 mandibula olmak üzere toplam 44 örnek üzerinde yapıldı. Kadavralar üzerinde n. alveolaris inferior'un foramen man-dibulae'ya giriş noktası araştırıldı ve lingula man-dibulae'ntn foramen mandibulae ile birleştiği ön-alt köşe olduğu tesbit edildi_ Tesbit edilen n. alveolaris inferior'un foramen mandibulae'ya giriş noktasının, namus mandibulaetnın iç yüzü üzerindeki po-zisyonunu tesbit etmek amacıyla mandibulae 'nın de-ğişik noktaları arasında ölçümler yapıldı. Foramen mandibulae genellikle ramus mandibulae`nın iç yü-zünün orta kısmında, incisura madibulae ile man-dibula alı kenarı arasında orta noktada, ve pro-cessus coronoideus'ian angultıs mandibulae ya aşağı doğru uzanan çizginin 213 kısmında yer-leşmiştir. Bu çalışmada, foramen mandibulae'ıtın ge-nellikle molar dişlerin occlusial yüzlerini,: alt kıs-mında yerleşmiş olmasına rağmen. bazı vakalarda occlusial yüzle aynı seviyede, ve daha yukarı se-viyedeki bir noktada bulunabildigi tesbit edilmiştir. N. alveolaris inferior'un anestezilerinde başarısız gi-rişimlerin ortadan kaldtrılabilmesi için belirgin varyasyonların göz önünde bulundurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

This study was performed on 44 material whi•h consist of 8 radavers and 36 dry mandibles. The eni-ranee point of inferior alveolar nerve into man-dibular foramen was searched and it was found that the entrance point of inferior alveolar nerve is si-tuated at the junction of the front lower angle of mandibular lingula and ınadibular foramen. To determine the position of entrance point of in-ferior alveolar nerve into the mandibular foramen on the inside surface of mandibular ramus, me-asurements were made between the different points of mandibula. Mandibular foramen is generally lo-cated on the middle of inside surface of mandibular ramus between the standard basal plane of mandible and mandibular noir,: and on the partial 213 line that extends down from coronoid process to the angle of mandible. On this study, despite the fact that the man-dihular foramen was genarally found to be below the <>ulusal sur fare of the lower molar teeth, in some cases it was found ta be at the same level or higher level of molar teeih. It has been roncluded that certain variations most be taken Info consideration to rernove un-successful inteıferences on anaesthetics of illerior alveolar nerve.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Salbacak, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D.
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Insanlarda Nervus Alveolars İnferior Ve Foramen Mandibulae Üzerine Çalışma, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme