İntertrokanterik Kırıkların Cerrahi Tedavisi

Abdurrahman Kutlu,Recep Memik,Erhan Yıldırım,Necmettin Reis,Mahmut Mutlu

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 247-262
Özeti İntertrokanterik femur kırığı olan, anotomik beş ayrı internal fiksasyon aracı hasta gözden geçirildi. Hastalarımızın idi. En % 12 si edildi. ile tedavi ortalama redüksiyon edilen 48 yaşı 61,2 az 3 ay, ortalama 18 ay takip edildiler. Kırıkların stabil tip, % 82 si stabil olmayan tip olarak tespit Değerlendirmemizde, stabil olmayan kırıklarda daha fazla komplikasyon olduğu ve hastaların % 92 sinin kırık öncesi durumlarını kazandığı görüldü.

 

Five anatomical internal fixation devices with intertrochanteric femur fractures were reviewed. It was our patients. The most was 12%. They were followed up for a mean age of 48 years 61.2 less than 3 months, average 18 months. In our evaluation, it was seen that there were more complications in unstable fractures and 92% of the patients gained their prefracture conditions.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdurrahman Kutlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İntertrokanterik Kırıkların Cerrahi Tedavisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme