İntrakranial Kanamalarda Lokalızasyon: Bilgisayarlı Tomografik Çalışma

Saim Açıkgözoğlu,Mustafa Erken,Kemal Ödev,Mehmet Emin Sakarya,Serdar Tarhan

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 239-242
Özeti 91 erkek, 46 kadın olmak üzere 137 intrakranial kanamalt hastada, intrakranial kanama; intraserebral, subaraknoidal, subdural ve epidural katlama olarak sıglandırıldt. intraserebral 85 (%62)„mbaraknoidal 27 (%19.7), subdural 14 (%10.3) ve epidural 11 (9:98) olguda katlama vardır. Intraserebral kanamalı hastalarda yaş ortalaması 56, diğer lokalizasyonlarda ise 34-42 arasında değişmektedir.

 

We reviewed 137 patients (91 men and 46 wo-men) with intracranial hemorrhages. We classified intracranial hemorrizage; intracerebral, subarachnoid-al. subdural and epidural hemorrhages. There was he-tnarrhage of 85 (%62) cases tn the intracerebral, 27 (%19.7) in the subarachnoidal, 14 (%10.3) in the subdural, and 11 (%8) in the epidural localizalion. The mean age of the patients was 56 in the intracerebral hemorrhages, and 34-42 in the others locali-zations.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Saim Açıkgözoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İntrakranial Kanamalarda Lokalızasyon: Bilgisayarlı Tomografik Çalışma, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme