İntrakranial Menengiomlarda Lokalizasyon: Bilgisayarlı Tomografik Çalışma

Saim Açıkgözoğlu,Mustafa Erken,Kemal Ödev,Mehmet Emin Sakarya

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 219-223
Özeti Bu çalışmadaki hastalar Cumhuriyet ve Selçuk Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde. 1986-1988 ve 1990-1991 yılları arasıda görüldü. Hastalara ait bilgi, bilgisayarlı tomografik ve patolojik sonuçlardan elde edildi. Olguların ortalama yaşı 55±11 yıldır. Kadınlarda belirgin bir üstünlük vardır, 23 hastanın 16'sı (%69.5) kadındır.Menengiondarın 7'si (%30.4) orta fossada, (%21.7) kranial konveksitede, 4'ü (%17.4) parasagittal, 3'ü (%13) parasellar ve 2'si (%8.6) orbital lokalizasyondadır

 

The patients included in ıhis study were seen by aııthors at University of Cumhuriyet and University of Selçuk Medicine Faculty between 1986-1988 and 1990-1991. Ali patient information was obtained from com-puterized tomographic examination and pathological provetion. The mean age at presentation was 55±11 years. There was a disiinct female predominance, with 16 (%69.5) of the 23 patients being women. The meningiom site was middle fossa in 7 (%30.4), cranial convexity in 5 (%21.7), parasagittal in 4 (%17.4), paracellar in 3 (%13), and orbital in 2 (908.6).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Saim Açıkgözoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İntrakranial Menengiomlarda Lokalizasyon: Bilgisayarlı Tomografik Çalışma, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme