İntraserebral Hemorajilerde; Klinik Ve Tomografik Özellıklerın Prognoza Etkisi

Ayşegül Öğmegül,Bayram Korkut

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 159-164
Özeti Bu araştırmada, intraserebral hemoraji tanısı almış hastalarda prognozu etkileyen klinik özellikler ve beyin tomografisi bulguları incelendi.

 

in this study, clincal and computarized tomographic features which affeci the prognosis has been inve.stigated in intraserebral hemorrhages.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayşegül Öğmegül, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İntraserebral Hemorajilerde; Klinik Ve Tomografik Özellıklerın Prognoza Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme