Intratorasık Extrapulmoner Neurofibroma

Güven Sadi Sunam,Mehmet Gök,Sami Ceran,Ufuk Özergin,Aydın Şanlı,Tunç Solak,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 113-119
Özeti Bu makalemizde neurofibrornalt bir kadui hasta takdini edildi. Radyolojik incelemede sol hemitoraks apexinde kenarlart diizgiin. homojen kitle goriilmesi fizerine neural tumor olabilecegi on tarusi ile sal thorakotomi uygulandi. Sol apexte ektrapulmoner olarak tespit edilen kitlenin histopatolojik tet-kiklerinin sonucu neurofibrorna olarak geldi. Postop herhangi !fir komplikasyon goriilmedi.

 

Ion our artichle, afamale women with ne-urofibroma was presented. Radiological and Cli-nical diagnosis could not been made preoperatively. Neurofibroma has been diagnosed with his-topathological examination of specimen taken at operation. Complication was not seen during the postoperative period.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Güven Sadi Sunam, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Intratorasık Extrapulmoner Neurofibroma, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1996, Kabul Tarihi : 15.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme