İntravenöz Glikoz İnfüzyonu Hipotalamik Ventromediyal Nükleusta Katekolaminleri Etkiler Mi?

Glikoz uygulamasının V entromediyal Nükleustaki Katekolaminlere etkisi

Hatice Solak,Zülfikare Işık Solak Görmüş,Raviye Özen Koca,Selim Kutlu

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 37
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 322-327
Özeti

Amaç: İntravenöz glikoz infüzyonunun ventromediyal nükleusta (VMN), dopamin ve metaboliti dihidroksifenilasetik
asit, norepinefrin ve metaboliti dihidroksifenil glikol düzeylerine etkilerinin beyin mikrodiyaliz yöntemiyle
araştırılması amaçlanmıştır.
Hastalar ve Yöntem: Deneylerde normal beslenen 2 grup ve 24 saat besin alımı kısıtlanan 2 grup (serum
fizyolojik ve glikoz uygulanan) yetişkin erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Mikrodiyaliz örnekleri 20’şer dakikalık
sürelerde toplandı. İlk örnekler kontrol olarak kaydedildikten sonra, kontrol gruplarına serum fizyolojik, glikoz
gruplarına da %50’lik glikoz çözeltisi 1.4 ml/kg dozunda intravenöz yolla uygulandı. Tok ve aç hayvanlarda serum
fizyolojik ve glikoz uygulamasından sonraki 40 dakika boyunca örnekler toplanıp HPLC-ECD sisteminde analiz
edildi. Değerler, uygulama öncesi kontrolleriyle normalize edilip tek yönlü varyans analizi kullanılarak istatistiksel
olarak değerlendirildi.
Bulgular: Dopamin konsantrasyonları fizyolojik salin uygulanan aç ve tok hayvanlarda ve glikoz uygulanan aç
hayvan grubunda değişmezken, glikoz uygulanan tok grupta istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artış gözlendi.
DOPAC konsantrasyonları glikoz uygulanan tok grupta kontrolle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir
artış gösterdi (p=0,004).
Sonuç: Çalışmanın bulguları, hipotalamik VMN’deki dopaminerjik nörotransmisyonun kan glikoz düzeyiyle
değişebileceğini göstermektedir. Besin alımını takiben ortaya çıkan hiperglisemi, VMN’de dopaminerjik
nörotransmitter konsantrasyonunu artırarak tokluk duygusunun ol uşmasına katkı yapabilir.

 

Aim: We aimed to investigate the effects of intravenous glucose infusion in dopamine and its metabolite
dihydroxyphenylacetic acid, norepinephrine and its metabolite dihydroxyphenylglycol levels in ventromedial
nucleus (VMN) by brain microdialysis method.
Patients and Methods: 2 groups of normally fed (saline and glucose administered) and 2 groups of 24 hours
food restricted (saline and glucose administered) male adult Wistar albino rats were used. Microdialysis
samples were collected at 20-minute intervals. After recording the first samples, 1.4 ml/kg 50% glucose
solution and 0.9% saline were infused via tail vein. Then, other microdialysis samples were collected for 40
minutes from satiated and fasted rats. All microdialysis samples were analyzed by HPLC-ECD system. All
values were normalised with controls before application and sta tistically analysed by SPSS 20.0.
Results: While dopamine concentrations didn’t change in physiological saline administered fasted and
satiated animals and glucose-administered fasted animals, a statistically insignificant increase was noticed
in glucose-administered satiated groups. DOPAC concentrations showed a statistically significant increase in
satiated glucose group compared to control group about DOPAC concentrations (p=0.004).
Conclusion: Dopaminergic neurotransmission in VMN may vary with blood glucose level. Hyperglycemia
following food intake may contribute to the feeling of satiety by increasing dopaminergic neurotransmitter
concentration in VMN.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hatice Solak, Meram tıp fakültesi Fizyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Solak H, Solak Görmüş IZ, Özen Koca R, Kutlu S. İntravenöz Glikoz İnfüzyonu Hipotalamik Ventromediyal Nükleusta Katekolaminleri Etkiler mi?. Selcuk Med J 2021;37(4): 322-327

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İntravenöz Glikoz İnfüzyonu Hipotalamik Ventromediyal Nükleusta Katekolaminleri Etkiler Mi?, Araştırma makalesi,
, Vol. 37(4)
Geliş Tarihi : 01.12.2021, Kabul Tarihi : 10.12.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme