İskelet Kası İskemi Reperfüzyon Hasarının Önlenmesinde Mannitol Etkili Mi?

Mehmet Yeniterzi,Mehmet Yeşiltay,Hüsamettin Vatansev,Niyazi Görmüş

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 231-234
Özeti Amaç: Akut periferik arteriyel tıkanmayı takiben gelişen iskemi reperfüzyon hasarının tedavisinde mannitolün antioksidan kapasitedeki rolünün ortaya konulması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Akut iskeminin saptandığı 32 hasta çalışmaya alındı. 20 sağlıklı birey kontrol grubunu oluşturdu. Hasta grubunun 17’ sine standart cerrahi tedavi uygulandı, 15’ine cerrahi tedavi ile beraber mannitol infüzyonu yapıldı. İskemik dönemde ve reperfüzyonun 120. dakikasında derin venden alınan kan örneklerinde M DA, GSH-PX ve CPK çalışıldı. Bulgular: Mannitol tedavi grubunun iskemi dönemi. MDA değeri; kontrol grubuna göre önemli ölçüde yüksekti. MDA değeri mannitollü reperfüzyon döneminde daha düşüktü. Mannitol tedavi grubunun reperfüzyon dönemindeki GSH-PX değeri kontrol grubuna göre daha yüksekti. CPK düzeyleri her iki tedavi protokolünün her döneminde kontrole göre önemli yükseliş sergilerken; mannitol tedavisinin reperfüzyon dönemi kendi iskemik dönemine göre önemli azalma ortaya koydu. Sonuç: Mannitolün serbest oksijen radikal akitivitesini baskılayıp, antioksidan kapasiteyi artırdığı ve doku hasarında anlamlı düşme meydana getirdiği ortaya kondu.

 

Purpose: The aim of this study was to detect the effectiveness of mannitol’s antioxidant capacity in the treatment of ischemia-reperfusion injury after acute Peripherie arterial occlusion. Material and Methods: 20 healthy individuals and 32 patients with acute arterial occlusion were taken to study. Of the acute isehemia diagnosed patients, Standard surgery was performed on 17 patients and surgery and mannitol infusion were given to 15 patients. Blood samples were taken from the deep veins and MDA, CPK, GSH-PX levels were measured in the acute isehemia diagnosed period and 120th minutes of the reperfusion. Results: MDA of mannitol treatment group in the isehemie period meaningfully inereased in consideration with the control group. İn consideration of reperfusion period with isehemie group in mannitol treatment MDA signjficantly decreased. İn the reperfusion period of mannitol treatment GSH-PX significantly inereased according to control group. Although the CPK results showed significant inerease in each period of both treatments, the reperfusion period of mannitol treatment showed a significant decrease in CPK considering with it’s isehemie period. Conclusion: İn acute arterial occlusions it was shown that mannitol decreases the activity of free oxygen radicals, inereases the antioxidant capacity, and decreases the tissue injury meaningfully.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Yeniterzi, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İskelet Kası İskemi Reperfüzyon Hasarının Önlenmesinde Mannitol Etkili Mi?, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(4)
Geliş Tarihi : 12.03.2001, Kabul Tarihi : 31.05.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme