İstanbul Piyasasında Tüketıme Sunulan Türk Tıpı Beyaz Ve Kaşar Peynırle Rinde Yersinia Enteroc Ol It İca 'nın Va Rlığı

Emrullah Sağun,Özer Ergün

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 181-185
Özeti Bu çalışmada İstanbul piyasasında toplanan 84'ü taze kaşar, 44'ü eski kaşar ve 41'i de salamura beyaz peynir olmak üzere toplam 169 adet peynir örneği Yersinia enterocolitica'nın varlığı yönünden incelenmi,stir. CIN ve MacConkey Agar'da üreyen kolonilerin kesin teşhisi için, çok sayıda bi-yokimyasal testler uygulanmıştır. Sonuçta 4 taze kaşar, 2 eski kaşar ve 1 adet de beyaz peynir örne-ğinde olmak üzere toplam 7 peynir örneginden Y. enterecolitica izole edilmiştir. Biyotip tayinlerinde; 7 şuştan ikisi biyotip I, 3'ü biyotip 3, l'i de biyotip 5 olarak tesbit edilirken 1 suş da atipik olarak değerlendirilmiştlir.

 

In this studv, 84 unripened Kaşar (Kosher), 44 ripened Kaşar (Kosher) and 41 pickled white cheese, totaly 169 cheese samples has been examined for the presence of Yersinia enterocolitica. Several bioche-ırticai tests vere applied for the decisive diagnose of suspected colonies growing in CIN and MacConkey Agar. In conclusion, Yersinia enterocolitica has been isolated from 4 unripened Kaşar, 2 ripened Kaşar and 1 white cheese samples, totaly 7 cheese samples. In determination of biotypes: as two out of seven with biotype I, three with biotype 3, one with biotype 5, one strain was found to be atypic.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emrullah Sağun, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İstanbul Piyasasında Tüketıme Sunulan Türk Tıpı Beyaz Ve Kaşar Peynırle Rinde Yersinia Enteroc Ol It İca 'nın Va Rlığı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme