İSTANBUL PİYASASINDA TÜKETIME SUNULAN TÜRK TIPI BEYAZ VE KAŞAR PEYNIRLE RİNDE YERSİNİA ENTEROC OL IT İCA 'NIN VA RLIĞI

Emrullah Sağun, Özer Ergün

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 181-185
Bu çalışmada İstanbul piyasasında toplanan 84'ü taze kaşar, 44'ü eski kaşar ve 41'i de salamura beyaz peynir olmak üzere toplam 169 adet peynir örneği Yersinia enterocolitica'nın varlığı yönünden incelenmi,stir. CIN ve MacConkey Agar'da üreyen kolonilerin kesin teşhisi için, çok sayıda bi-yokimyasal testler uygulanmıştır. Sonuçta 4 taze kaşar, 2 eski kaşar ve 1 adet de beyaz peynir örne-ğinde olmak üzere toplam 7 peynir örneginden Y. enterecolitica izole edilmiştir. Biyotip tayinlerinde; 7 şuştan ikisi biyotip I, 3'ü biyotip 3, l'i de biyotip 5 olarak tesbit edilirken 1 suş da atipik olarak değerlendirilmiştlir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İSTANBUL PİYASASINDA TÜKETIME SUNULAN TÜRK TIPI BEYAZ VE KAŞAR PEYNIRLE RİNDE YERSİNİA ENTEROC OL IT İCA 'NIN VA RLIĞI
, Vol. 8 (2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;