İyı Huylu Serviks Uteri Lezyonlarında Krioterapi Ve Koterizasyonun Tedavi Değeri Açısından Karşılaştırılmaları

Cemalettin Akyürek,Metin Çapar,Sema Soysal,Ali Acar

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 369-375
Özeti Serviksin iyi huylu lezyonlannın tedavisinde, koterizasyon ve krioterapi uygulamasının değerini karşılaştırmak üzere 153 hasta üzerinde çalışıldı. Çift seans uygulama ile koter grubunda %64.7, krio grubunda 9'085 oranında iyileşme sağlandı. iyileşme için geçen süre 8 hafta idi. Hiçbir hastada önemli bir kornplikasyon görülmedi. Krioterapirin tedavi değerinin daha iyi olduğu sonucuna varıldı.

 

The comparative theurapeutic value of electrocauterv and cryotherapy has been evaluated on the 153 patients with benign cervical lesions of the cervix uteri_ The cure rate of ta application of electrocautery was %64.7, an cryolherapy was %85. The mean healing period was 8 weeks and it has not been observed any serious complication in the both group. has been concluded that the cryosurgery for the therapy of benign cervical lesions is simple, painless and more effective 'han the electrocauterisation.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Cemalettin Akyürek, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İyı Huylu Serviks Uteri Lezyonlarında Krioterapi Ve Koterizasyonun Tedavi Değeri Açısından Karşılaştırılmaları, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(4)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme