İyonik Ve Non-İyonik Kontrast Maddelerın In Vitro Olarak İnsan Eritrositlerinin Morfolojilerine Olan Etkilerinin Faz-Kontrast Mikroskobu İle Değerlendırılmesı

Refik Soylu,Kemal Ödev,Hasan Cüce,Selçuk Duman,Ahmet Salbacak

  •  Yıl : 1988
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 35-40
Özeti Bu çalışmada, İyonik kontrast madde (UrografinR % 76 - Diatrizoate, Shering A. G) ifp 15 olguda non-iyonik kontrast madde (Ultravist` Iobromid, Shering A. G) intravenöz piyelo-grafik incelemelerde kullanıldı. Bu kontrast maddelerinin insan eritrositlerinin morfolojisi üzerindeki etkileri invitro olarak incelenmiştir. Kırmızı hücreler morfolojik yapılarını izotonik salin içinde muhafaza ederler. Farklı oranlarda iyonik ve noniyonik kontrast madde solüsyonlarında bikonkav disk formlarını kaybettikleri bildirildi. İyonik kontrast ortamının yüzde 90 hacim oranında (kontrast ortamı / kan), kırmızı hücrelerin morfolojik değişiklikleri önemli ölçüde daha yüksek yüzdeyi indükledi. iyonik olmayan bir kontrast madde aynı oran kullanılır Uhen az morfolojik değişiklikler iyonik olmayan kontrast madde 5, 10, 20, 25, yüzde hacim oranı (kontrast ortamı / kan) oluştu. Kırmızı hücre morfolojisinde indüklenen değişiklikler düşük seviyedeydi. Kırmızıda indüklenen değişikliklerin invitro olarak kontrast madde osmolalite uygulamasına bağlı olduğu bildirildi.

 

In this study, Ionic contrast media (UrografinR % 76 - Diatrizoate, Shering A. G) ifp fifteen cases and non-ionic contrast media (Ultravist` Iobromid, Shering A. G) in fifteen cases were used for intravenous pyelo-graphic examinations. It was examined as invitro the ef-fects of these contrast medias on the huınan eritrocytes morphology. Red cells reserve their morphologic structure in isotonic saline. It was reported that they loose their biconcave disc form in different ratios of ionic and non-ionic contrast medium solutions. In 90 percent volume ratio (contrast medium/blood) of the ionic contrast medium, morphologic changes of the red cells induced significantly higher percentage. Uhen the same ratio of the non-ionic contrast medium is used, the less morphologic changes occured in 5, 10, 20, 25 percent volume ratio (contrast medium/blood) of the non-ionic contrast medium. Induced changes in the red cells morphology were low level. It was reported that the induced changes on the red depend on the contrast media osmolality application as invitro.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Refik Soylu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İyonik Ve Non-İyonik Kontrast Maddelerın In Vitro Olarak İnsan Eritrositlerinin Morfolojilerine Olan Etkilerinin Faz-Kontrast Mikroskobu İle Değerlendırılmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 4(1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme