İYONİK VE NON-İYONİK KONTRAST MADDELERIN IN VİTRO OLARAK İNSAN ERİTROSİTLERİNİN MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİNİN FAZ-KONTRAST MİKROSKOBU İLE DEĞERLENDIRILMESI

AHMET SALBACAK, SELÇUK DUMAN, KEMAL ÖDEV, Refik Soylu, Hasan Cüce

  • Yıl : 1988
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 35-40
Bu çalışmada, İyonik kontrast madde (UrografinR % 76 - Diatrizoate, Shering A. G) ifp 15 olguda non-iyonik kontrast madde (Ultravist` Iobromid, Shering A. G) intravenöz piyelo-grafik incelemelerde kullanıldı. Bu kontrast maddelerinin insan eritrositlerinin morfolojisi üzerindeki etkileri invitro olarak incelenmiştir. Kırmızı hücreler morfolojik yapılarını izotonik salin içinde muhafaza ederler. Farklı oranlarda iyonik ve noniyonik kontrast madde solüsyonlarında bikonkav disk formlarını kaybettikleri bildirildi. İyonik kontrast ortamının yüzde 90 hacim oranında (kontrast ortamı / kan), kırmızı hücrelerin morfolojik değişiklikleri önemli ölçüde daha yüksek yüzdeyi indükledi. iyonik olmayan bir kontrast madde aynı oran kullanılır Uhen az morfolojik değişiklikler iyonik olmayan kontrast madde 5, 10, 20, 25, yüzde hacim oranı (kontrast ortamı / kan) oluştu. Kırmızı hücre morfolojisinde indüklenen değişiklikler düşük seviyedeydi. Kırmızıda indüklenen değişikliklerin invitro olarak kontrast madde osmolalite uygulamasına bağlı olduğu bildirildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İYONİK VE NON-İYONİK KONTRAST MADDELERIN IN VİTRO OLARAK İNSAN ERİTROSİTLERİNİN MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİNİN FAZ-KONTRAST MİKROSKOBU İLE DEĞERLENDIRILMESI
, Vol. 4 (1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988, Yayın Tarihi : 24.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;