Izole Dana Koroner Arterinde Muskarinik Agonistlerle Oluşan Cevaplar Ve Bu Cevapların Kalsiyumla İlişkisi

H. İbrahim Karabacak,Necdet Doğan

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 397-404
Özeti Bu in vitro çalışmada, dana koroner arterinde asetilkolin ve karhakol ile oluşan kasılma cevapları= Ca++ ile ilişkisi ve asetilkolinle alınan kasılma cevapları üzerine L-NAlklEnin etkileri araştırılmıştır. Asetilkolin ve kar-hakol bu dokuda doza bağımlı ve tekrarlanahilir nitelikte kasılma cevapları oluşturmuş ve bu cevaplar atropin ile non-kompetitif tarzda antagonize edilmiştir. Kalsiyumsuz ortamda, 10-6 M asetilkolin ve karbakol ile alınan kasılma cevapları kontrol cevapların sırasıyla, % 23,76 ± 3.17 ve 16.27 ± 3.93'ii oranında olmuş ve ortama artan konsantı-asyonlarda kalsiyum ilavesiyle bu iki agonistle alınan cevaplar artmışttr. Kalsiyum ilavesiyle elde edilen bu cevap artışları verapamil (10-8 - 10-6 M) ile doza bağımlı olarak inhibe Serotonin ile prekontrakte edilen dokulara kümülatif tarzda uygulanan asetilkolin serotonin cevaplarını % 18.5 ± 1.72 oranında artırıntş, buna karşın asetilkolin ilavesinden önce ortama L-NAME (3x10-4 M) konulması ile bu artış % 47.7 ± 10.52 oranında gerçekleşmiştir. KCI ile kasılabilirliği tesbit edilen dokuda, kümülatif tarzda uygulanan asetilkolinle KCI cevaplarının % 39.95 ± 10.61'i oranında bir kasılma cevabı elde edilmiş, buna karşın asetilkolin ilavesinden önce ortama L-NAME konulması ile bu oran % 32.26 ± 10.7 şeklinde olmuştur. Kasılma cevabındaki bu azalma anlamsızdır (P>0.05). Bu sonuçlar, asetilkolin ve karbakol kasılmalaı-mın doza bağımlı ve tekrarlanabilir nitelikte olduğunu, atropin ile non-kornpetitif tarzda antagonize agonistlere bağlı cevaplar da ekstra - ve intraselület-kalsiyumun rol oynadığını ve ayrıca bazal tanımı sahip dokuda asetilkolinle elde edilen kasıhna cevaplar-tnın L-NAME'den etkilenmediğini göstermektedir.

 

in this in vitro study, the role of Ca2+ of the acetylcholine and carhachol induced contractions and the effects of L-NAME on the acetykholine-induced contractile responses were investigated. Acetylcholine and carhachol caused dose-dependent and reproducible contractions in thiş tissue and these responses were non-compentively antagonized with atropin. In Ca2+-five medium. acetylcholine and carhachol-induced contractions were 23.76±3.17 % and 16.27±3.93 % of the control responses, respectively and the responses to both agonists were increased hy re-addition of cumulative consentrations of Ca2+. The increased responses obtained with Ca2+ re-addition were inhihited with verapamil (10-8-10-6M) in a dose-dependent matıner. In serotonin pre-contracted tissues, cumulative addition of acetylcholine caused the inerease in serotonin responses. This augmenwd responses was found to be as 1 8.57±1 .72 % of initial serotonin conn-action. Pre-incubatiotı with L-NAME significantly augmented this additional contractions. In the tissue that contractility hy KCl was detected acetylcholine-induced contraction was 39.95±10.61 % of the KO responses. in spite of this hy the addition of L-NAME to the medium before acetylcholine-addition, this rano was 3226±10,7 %. The decreasing of the cont•actile responses was insignıficant (p>0.05). The results suggest that the contractions with acetylcholine and carhachol were dose-dependent and reproducibk and antagonized iri a non-competitive rnanner hy atropin and both extı-a- and intracellulaı-Ca2+ had a role in agoııists-induced responses In the resting ten.s-ion, the acervIcholine-induced contractions weı-e not diet-red hv L-NAME.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : H. İbrahim Karabacak, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Izole Dana Koroner Arterinde Muskarinik Agonistlerle Oluşan Cevaplar Ve Bu Cevapların Kalsiyumla İlişkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(4)
Geliş Tarihi : 13.10.1996, Kabul Tarihi : 13.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme