İzole İnsan Umbilikal Arterinde Hidrojen Perokside Bağlı Kasılma Cevapları Üzerine Leptinin Etkisi

Ayşe Saide Şahin,Emine Dağtekin

  •  Yıl : 2018
  •  Cilt : 34
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 160-164
Özeti
\n

\n  

\n

\n Amaç: Bu çalışmada izole insan umbilikal arterinin bazal tonusu ve hidrojen peroksid (H2O2)’ e bağlı kasılma cevapları üzerine leptinin etkileri ve bu etkilerde nitrik oksitin rolü araştırılmıştır.

\n

\n Gereç ve Yöntemler: Umbilikal arter halkaları sıcaklığı 37°C’ de sabit tutulan %95 O2-%5CO2 karışımı ile gazlandırılan ve Krebs-Henseleit solüsyonu içeren 10 ml’lik izole organ banyolarına alındı. Uygulanan prosedürlere verilen cevaplar izometrik olarak kaydedildi.

\n

\n  Umbilikal arter halkalarının bazal tonusu üzerine leptinin etkilerinin araştırıldığı bölümde, kümülatif tarzda banyoya uygulanan leptin (10-11-10-7 M) dokuların bazal tonusunu etkilemedi. Benzer şekilde L-NAME (10-4 M) ile inkübe edilen dokularda da kümülatif leptin ilavesi dokuların bazal tonusunu değiştirmedi. Umbilikal arter halkalarında H2O2 (10-3 M) ile maksimum kasılma cevabı alındıktan sonra organ banyosuna kümülatif olarak uygulanan leptin konsantrasyona bağımlı olarak gevşeme cevapları oluşturdu. Organ banyosuna 10-4M L-NAME ilave edilmesi H2O2’ ye bağlı kasılma cevapları üzerine leptinin 10-11 ve10-10M konsantrasyonlarında gözlenen gevşeme cevaplarını etkilemedi; leptinin 10-9,10-8 ve 10-7 M konsantrasyonlarda umbilikal arter şeritlerine oluşturduğu gevşeme cevaplarını ise anlamlı olarak inhibe etti. Leptin ile inkübe edilen umbilikal arter halkalarında H2O2’ nin etkilerinin araştırıldığı bölümde, dokuların 10-10 M ve 10-7 M leptin ile inkübe edilmesi kümülatif uygulanan H2O2’ nin pD2 (-log EC50) ve Emax değerlerini değiştirmedi.

\n

\n Sonuç: Bu bulgular; insan umbilikal arterinde leptinin uygulanan tüm konsantrasyonlarında, H2O2’ ye bağlı kasılma cevapları üzerine gevşetici etki oluşturduğunu, leptinin yüksek konsantrasyonlarında gözlenen gevşeme cevaplarına kısmen NO’ in aracılık ettiğini; ayrıca umbilikal arterlerin bazal tonusu ve bazal tonus düzeyinde uygulanan H2O2’ ye bağlı kasılma cevapları üzerinde leptinin inhibitör etki oluşturmadığını göstermektedir.

\n
\n

\n  

\n

 

\n

\n Objective: In this study, effects of   leptin on  hydrogen peroxide induced  contractions, basal tone of umbilical artery and role of nitric oxide were examined.

\n

\n Materials and methods: Umbilical artery rings were placed in tissue bath containing Krebs-Henseleit Solution (KHS) gassed with %95 O2 and %5 CO2 at 37°C. Responses to the applied procedures were recorded isometrically.

\n

\n Results: In the part where the effects of leptin on basal tonus of umbilical artery rings were investigated, cumulative leptin (10-11-10-7 M) did not affect basal tonus of tissues. Similarly, the cumulative leptin addition on tissues incubated with L-NAME (10-4 M) did not affect the basal tonus of the tissues. Cumulatively administered leptin in tissue bath after receiving maximal contraction with H2O2 (10-3 M) on the umbilical artery rings produced relaxation responses concentration-dependent. Addition of 10-4 M L-NAME to the tissue bath did not affect relaxation responses observed at concentrations 10-11 and 10-10 M of leptin but significantly inhibited the relaxation responses observed at concentrations 10-9,10-8 and 10-7 M of leptin on the umbilical artery strips on H2O2-induced contraction responses. In the part where the effects of H2O2 on leptin-induced umbilical artery rings, incubation of the tissues with 10-10 M and 10-7 M leptin did not change pD2 (-log EC50) and Emax values of cumulative applied H2O2.

\n

\n Conclusion: These results demonstrate that a relaxant effect on H2O2-induced contraction responses in all concentrations of leptin in human umbilical artery and relaxation responses observed at high concentrations of leptin are partially mediated by NO and also demonstrate that leptin does not have an inhibitory effect on H2O2-induced contraction responses applied at basal tone and basal tonus levels of umbilical arteries.

\n
\n

\n  

\n
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayşe Saide Şahin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Sahin AS, Dagtekin E. Effects of Leptin on Hydrogen Peroxide Induced Contractions in Isolated Human Umbilical Artery. Selcuk Med J 2018;34(4):160-164

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İzole İnsan Umbilikal Arterinde Hidrojen Perokside Bağlı Kasılma Cevapları Üzerine Leptinin Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 34(4)
Geliş Tarihi : 19.06.2018, Kabul Tarihi : 04.12.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme