Izole Tavsan Detrusor Kasında Karbakol'e Baglı Kasılmanın Kalsıyum Ile Ilıskısı Ve Bazı Muskarınık Antagonıstlerın Inhıbıtor Etkılerı

Ekrem Çiçek,H. İbrahim Karabacak,Kısmet Esra Atalık,Hülagü Barışkaner

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 301-305
Özeti lzole tavvan detrusor kasinda yapilan hu in vitro calqmada; kalsiyumsuz ortamda karhakol ile kasilan dokular iizerine uygulanan kalsiyumla elde edilen cevaplara, verapamilin inhibitor etkisi ile normal soliisyonlu ortamda ayni agoniste baglt kastlmalar iizerine atropin, arnitriptilin Ye maprotilinin gegetici etkileri arap•ildi. 0.1 mM EGTA iceren kalsiyumsuz ortamda 10-6 M konsantrasyonda karbakole baglt olupn kasilma cevaplari, ortama ilave edilen kalsiyum (10-4 -3x10-3M) ile doza hagtmlt hir vekilde anlamlt olarak anti (p<0.05). Bu artq, 10-6 ye 10-5 M verapamil varliginda kontrole Ore sirasiyla % 69.75 ±5 .52 ye % 42.89±4.13 oraninda hulundu. calqmamn normal soliisyonla ise, aynt konsantrasyonda karhakol ile meydana gelen kasilma cevaplart, kiimiilatif konsantrasyonda (10-9 - 104 M) uygulanan atropin. arnitriptilin ye maprotilin tarafindan inhihe edildi. Bulgular. kullantlan dokuda karbakole bagh kasilmada ekstraseliiler kalsiyum yaninda intraselider kalsiyumun da kullanddigini gostermektedi•. Ayrica kullanilan antagonistlerin karbakole bagli kasilmalari (inland' olarak inhihe ettigini ve IC50 degerlerine Ore guy stralamasinin atropin > amitriptilin > maprotilin ceklinde oldugunu ortaya koymaktadir (p<0.05).

 

In this in vitro study, the inhibitory effect of verapamil on the responses obtained with calcium on the carhachol induced contractions. In Ca2+ -free medium and the relaxation effects of atropin, amitriptyline and maprotiline on the same contraction in the medium with normal solution in isolated rabbit detrusor muscle. In Cat + free medium with 0.1 mM EGTA, the carhachol-induced contractions were significantly increased by adding of Ca2+ (10-4 - 3x10-3M) dose dependently (p<0.05). This increase was found to he as 69,75±5.52 % and 42.89±4.13 % in the presence of 10-6M and 10-5M verapamil, respectively. In the other part of study carried out using normal solution, the carhachol (10-6M) induced contractions were inhibited by cumulative addition (10-9 - 10-4M) of atropin. amitriptyline and maprotiline. Results suggest that, intracellular calcium was used as well as extracellular calcium for contractions due to carhachol in this tissue. In addition, the antagonists significantly inhibited the contractions induced with carhachol and according to IC50 these antagonists were following order of potency atropin > amitriptyline > maprotiline (p<0.05).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ekrem Çiçek, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Izole Tavsan Detrusor Kasında Karbakol'e Baglı Kasılmanın Kalsıyum Ile Ilıskısı Ve Bazı Muskarınık Antagonıstlerın Inhıbıtor Etkılerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme