İzole Yüksek Ulnar Nöropatiyle Prezente Olan Bir Omuz Lezyonuna Ait Emg Olgu Bildirimi

An EMG report with high ulnar neuropathy

Nur Türkmen,Betigül Yürüten,Figen Güney

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 38
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 102-105
Özeti

Ulnar tuzak nöropatilerin en sık görüldüğü yer, dirsektir. Ulnar Nöropatilerin tanısal yaklaşımı iğne
elektromyografi bulgularına dayanır. Bu vakanın bildirilme amacı, brakiyal pleksustan çıkan sinirlerin
literatür bilgisi dışında izlenebilen hassasiyetine dikkat çekm ektir.

 

The most common site of ulnar nerve entrapment is at the elbow. Diagnostic approach to ulnar neuropathy mainly depends on needle electromyographic findings. This case report aims to highlight the susceptibility of nerves arising from brachial plexus to injuries varies beyond the literature knowledge.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nur Türkmen, Tekirdag Dr Ismail Fehmi Cumalioglu City Hospital Clinic of Clinical Neurophysiology Neurophysiology
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Turkmen N, Yuruten B, Guney F. An EMG Case Report with Shoulder Injury Presenting with Isolated High Ulnar Neuropathy. Selcuk Med J 2022;38(2): 102-105

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İzole Yüksek Ulnar Nöropatiyle Prezente Olan Bir Omuz Lezyonuna Ait Emg Olgu Bildirimi, Olgu sunumu,
, Vol. 38(2)
Geliş Tarihi : 28.02.2022, Kabul Tarihi : 14.06.2022
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme