Kadınların Aıle Planlaması Konusunda Bılgı Kaynaklar' Ve Ge-Belıkten Korunmama Sebeplerinin Araştırılması

Selma Çivi,Said Bodur

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 269-272
Özeti Doğurgan çağdaki evli kadınların aile planla-ması konusunda yararlandıklan bilgi kaynakları ve gebelikten korunmaya!r kadınların korunrnama se-sepkrinin incelendiği bu çalışma. 1991 yılında Konya şehir merkezinde 265 kadınla görüşülerek yapıldı. Görüşülen kadınların % 78.9'ulnun gebe-likten korunduğu, korunanlarm da % 79.47inün et-kili bir Yöntem kullandığı, kadınların % 37.7rsinin herhangi bir gebeliğini isteğe bağh düşük yada kürtajla sonlandırdığı öğrenildi. Kadınların % 55'i kontraseptif yöntemi sağlık personelinden, % 21.57 ise eşlerinden öğrendiğini ifade etti. Gebelikten ko-runmayan kadınların korunınama sebeplerinin ilk i-kisi çocuk isteme ve yöntem bilmeme idi.

 

In this study, an intervieıv among 265 women in. Konya, in 1991 mode ta .find our how they are in-formed. where they gol their inffirmations and wlıai kind of protective measures were taking for !heir unwanited pregnancies. Among ıhem 78,9% were using contraceptives and 62.7 % of them were using medicailv approved eff ective comraceptives. The remaining 16.2% preferred tradional contraceptive. Protections-. About 38% of hıtal regardiess of using coniraceptive ur not had voluntary abortion. In the inten.iew [hen have state(' that 55%, 22%, and 11% have learned the use of comraceptives from health workers, hu.sbands and heighbours. respectively. The reınaining 21% WhO didn4r use contraceptives either had the desire of having pregnancy or dini have infonnations on contraceptive measures.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selma Çivi, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kadınların Aıle Planlaması Konusunda Bılgı Kaynaklar' Ve Ge-Belıkten Korunmama Sebeplerinin Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme