Kafa Kaidesi Ve Kraniyofasiyal Lezyonlardaanestezi Uygulaması

Selmin Ökesli,Yavuz Uyar

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 163-167
Özeti Kafa kaidesi ve kraniyofasiyal girişimlerde anes-tezi uygulamasının en önemli amacı cerrahi işlem es-nasında hemodinamik stabiliteyi devam ettirmek, intrakraniyal basınç artışını önlemek, hatta düşmesini sağlayarak cerrah in çalışınasım kolaylaştınnaktır. Bu tür girişimler sıklıkla dııra mater'in açılmasına ve int-rakraniyal lezyonun çıkarılmasına yöneliktir. Bu ne-denle anestezist nörocerrahi tekniklerden ve komplikasyonlarından haberdar olmalıdır. Amacımız konuyla ilgili norofizyolojik bilgiler vermek,anestetik ajanların beyin metabolizması ve vasküler yapılara etkilerini gözden geçirmek, alınabilecek önlemleri bel irimektir.

 

The most important purpose of anesthesia application in skull base and craniofacial interventions is to maintain hemodynamic stability during the surgical procedure, to prevent an increase in intracranial pressure, or even to decrease it, making it easier for the surgeon to work. Such attempts are often aimed at opening the diary mater and removing the intracranial lesion. Therefore, the anesthesiologist should be aware of neurosurgical techniques and complications. Our aim is to provide neurophysiological information on the subject, to review the effects of anesthetic agents on brain metabolism and vascular structures, and to determine the precautions that can be taken.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selmin Ökesli, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİMDALI
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kafa Kaidesi Ve Kraniyofasiyal Lezyonlardaanestezi Uygulaması, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(1)
Geliş Tarihi : 22.05.1992, Kabul Tarihi : 10.01.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme