Kalıcı Radial Sinir Hasarında Tendon Transferi İle Fonksiyonun Geri Kazanımı

Ahmet Ayar,Erkan İpekçioğlu,Tunç Cevat Öğün,Mehmet Arazi,M. İ. Safa Kapıcıoğlu

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 111-115
Özeti Kalıcı radial sinir hasarında bilek ve parmak ekstansiyonunu geliştirmek, başparmak eklemlerinin stabilizasyonunu sağlamak tendon transferleri ile mümkün olmaktadır. Bu amaçla çeşitli teknikler ve modifikasyonları uygulanmaktadır. Bu çalışmada yaş ortalaması 26 olan 17 hastanın 14'ünde fleksör karpi ulnaris ile parmak ekstansiyonları, palmaris longus ile başparmak ekstansiyon-abdüksiyonu ve pronator teres ile el bilek ekstansiyonu sağlandı. Sinir fonksiyonunun geri dönebileceği düşünülen 3 hastada ise, yalnız pronator teresin transferi ile internal splint ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrasında üç hafta atel ile tespit, daha sonra üç hafta gece ateli uygulandı. Tüm hastalarda ameliyat sonrası üçüncü haftada rehabilitasyon programına başlandı. Ortalama takip süresi 17 ay oldu. Fonksiyonel değerlendirme Zachary modeline göre, 11 hastada çok iyi, 3 hastada iyi, 2 hastada orta ve 1 hastada kötü idi. Hastaların onbeşi sonuçtan memnundu ve oniki hasta eski işine dönmüştü. Bir hastada el bilek ekstansiyonunda yetmezlik gelişti. Uyguladığımız transfer tekniği ve iyi bir rehabilitasyon sonucunda oldukça iyi sonuçlar alınmıştır. Başparmakta radial abdüksiyonun sağlanamaması tekniğin eksik kalan yönüdür.

 

Tendon transfers enable wrist and finger extension, and stabilize the thumb vvoints in permanent radial palsy. Different technigues of transfer and their modifications have been used so far. İn 14 out of 17 patients with a mean age of 26 years, we restored finger extension using pronator teres. Terun of function was expected in the other 3 patients, and the so called internal splinting operation was performed using only the pronator teres for vvrist extension. Immobilization in a plaster splint for three weeks was used postoperatively, and it was continued as a night splint foranother three weeks. A rehabilitation programme was started at the end of three weeks postoperatively for ali the patients. The man follow-up was 17 months on the average. Functional scoring was done according to the Zachary model and we obtained 11 very good, 3 good, 2 fair and, 1 bad results. Tvvelve patients returned to their former occupations. Fifteen patients were satisfied with the results. We did not encounter any infection postoperatively. The transfer for wrist extension failed in one patient. We obtained good results comprable with the ones in the literatüre using our technique of transfer, meticulous surgery and good rehabilitation. Although not so important, inability to provide radial abduction was the lacking port of the transfer.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Ayar, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kalıcı Radial Sinir Hasarında Tendon Transferi İle Fonksiyonun Geri Kazanımı, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(2)
Geliş Tarihi : 19.01.2001, Kabul Tarihi : 22.02.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme