KALP HUCRELERINDE Ca2+ HOMEOSTAZISI

İsmail Meral, Suat Ekin

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 251-256
izole edilmi§ doku ye hticreler spesifik ilac, hor-mon ve norotransmitterlerin hticresel me-kanizmalarint ara§tirmak -igin Amerika ye Avrupa `da oldukca fazla kullandmaktadir. Hatta tek hir hiicre izole edilcrek ultraviyolc t§tgina duyarli spe-si li k iyon boyalan ile hoyanmakda ve komputerize elektron mikroskobu ile ge§itli maddelerin hiicre fizerindeki kimyasal etkileri incelenmektedir, izole edilmi§ hticreler He cali§abilmek icin ise o hticrede hulunan iyon kanallan ve transpor proteinlerinin fonksiyonlart ve hu fonkiyonlara ctki eden liziksel ve farmakolojik etkilerin cok iyi bilinmesi eerelunektedir. Bu nedenle hir hiicrede iyon ho-meostasinin mist! olu§tugunun tam olarak an-tilkemizde de izole hiicre kullantlarak yapilacak cali§malarin daha fazla yogunla§masma neden olacakttr
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KALP HUCRELERINDE Ca2+ HOMEOSTAZISI
, Vol. 12 (2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;