Kamptodaktili Tedavisinde Farklı Bir Yaklaşım

Zekeriya Tosun,Adem Özkan,Sadık Şentürk,Nedim Savacı

  •  Yıl : 2003
  •  Cilt : 19
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 105-109
Özeti Kamptodaktili, proksimal interfalangial (PIP) eklemin antero -posterior düzlemdeki konjenital fleksiyon deformite- sidir. Etyolojide bir çok sebep ileri sürülürken, tedavi için de bir o kadar farklı alternatif ortaya konmuştur. Kliniğimize 1993 -2001 yılları arasında başvuran ve yaş ortalaması 21 olan 11 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tamamında her iki el 5. parmakta kamptodaktili mevcut idi. Cilt kontraktürünü rahatlamak amacıyla “Z ” plasti yapıldıktan sonra dinamik splint ile her iki parmak yaklaşık 6 ay süreyle ekstansiyona alındı. Ortalama takip süresi 20 ay idi ve bu süre içinde hastaların hiç birinde rekürrens görülmedi. Böyle bir tedavinin uygun olgularda ağır cerrahimüdahalelerdeki sürprizlere kapalı ve oldukça kabul edilebilir sonuçları olan bir yaklaşım olduğu kanaatindeyiz.

 

Camptodactyly is a congenital flexion deformity of the proximal interphalangial joint in the anteroposterior plane. Many factors have been claimed for its etiology and, many alternatives have been proposed for treatment. Eleven patients with an average age of 21 were treated between 1993 and 2001 and included in this study. Ali the patients had bilateral camptodactyly in the fifth finger. After releasing the skin contracture by “Z” plasty, dynamic splint was applied for both fingers in extension for approximately 6 months. The mean follow-up time was 20 mounths and there were no recurrences in any patient. Our method of treatment has no surprises tike extensive surgical treat­ ment and has acceptable results in selected cases.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Zekeriya Tosun, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kamptodaktili Tedavisinde Farklı Bir Yaklaşım, Araştırma makalesi,
, Vol. 19(2)
Geliş Tarihi : 28.02.2003, Kabul Tarihi : 05.06.2003
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme