Kanser Anemısınde Erıtropoıetının Rolu

Andaç Argon,Şamil Ecirli,Hakkı Polat,Mustafa Akgüzel

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 225-231
Özeti Selcuk Universiresi Tip Fakiiltesiinin kli-niklerinde 1991 yili Maps, Haziran ve Temmuz ay-larinda yatzrtlan ye histopatolojik olarak tantlart ke-sinleen kanserli hastalardan 30 tanesi anemik ye 11 tanesi anemik olmayanlardan olmak iizere toplam 41 kanserli hastanin serum eritropoietin seviyelerine baktldi. Anemik elan hastalarin hepsi kronik has-talik anemisi rzelligini tamordu. Anemik plan 30 hastamn serum eritropoietin de-gerleri 17.19110.54 mUlml idi. Anemik olmayan 11 hastanin serum eritropoietin degerleri ise 5.1011.12 mUlml idi. Her iki gruhun ortalamalari arastndaki .firkin onemi kontrol analizi sonucu p<0.01 se-viyesinde bir anlamlrlik ortaya koymaktadir. Fakat anentiA- hastalarda goralen hu yiikselme kullandan kitin normal sinirlartnda kalmiptr ye beklenen yuk-selmenin cok altindadir. Kanserli hastalarda rastlantlan hu endojen erit-ropoietin seviyelerinin anemiye cevapta yetersiz kal-mast fikrinden yola caul) eksojen eritropoietin ye-rilerek anemisinin tedavisi yoluna gidilmesinin rasyonel bir tedavi olabilecegi kanaatindeyiz.

 

They were admitted to the va-rious clinics of Medical School of Selcuk University from May to July. 1991 and diagnosed pat-hologically. Of them 11 were anemic and 30 non anemic. Serum erythropoietin levels of the anemic and non-anemic patients were 17.19110.54 mUlml and 5.1011.12 mUlml respectively. Although the clic firence between the two groups was statistically sig-nificant (p<0.01), erythropoietin level of anemic pa-tients was between normal range for healty people. Therefore, it was concluded that although eryt-hropietin of cancer patients with anemia was inc-reased, that increase was not enough to correct ane-mia so, for management of anemic patients with cancer, exogen supply of erythropoietin might be considered.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Andaç Argon, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kanser Anemısınde Erıtropoıetının Rolu, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme