KAPOSİ SARKOMUNUN KLİNİK VE PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ ÇALIŞMASI

ZEYNEP BAYRAMOĞLU, YAŞAR ÜNLÜ

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 96-100

AMAÇ: Kaposi sarkomu (KS) HHV-8 ile ilişkili vasküler bir proliferasyondur. KS için Türkiye’de epidemiyolojik veriler hakkında çok fazla çalışma yoktur. Biz bu çalışmada 78 KS olgusunun klinik, patolojik ve immünohistokimyasal özelliklerinin literatür bilgileri eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM: Klinik ve histopatolojik olarak KS tanısı alan 78 hastanın lezyonun klinik ve histopatolojik özelliklerini retrospektif olarak inceledik.

BULGULAR: Olgularımızın yaş aralığı 46-93 yıl arasında olup ortalama yaş 74,06’idi. Olgularımızın 59’u erkek 19’u kadın saptanmıştır. Lezyonlar daha çok alt ekstremitede yerleşim göstermekteydi. Hastalarımızın 54’ünde KS erken dönemini yansıtan yama ve plak evresinde iken, 24 hastamız nodüler evrede olduğu saptandı. Hastalarımızdan 23 tanesinden punch biyopsi, 55 tanesinden eksizyonel biyopsi yapılmıştır. Eksizyonel biyopsi yapılan hastalarımızın en küçük tümör çapı 0,35 en büyük tümör çapı 2,8 cm olup ortalama tümör çapı 0.98’dir.

TARTIŞMA: Bizim çalışmamızda Konya’da görülen KS’larının geç yaş başlangıçlı olduğu ve erkeklerde daha sık görüldüğü izlenmiştir. Retrospektif olarak değerlendirdiğimiz olguların demografik bilgileri ve histopatolojik tipler açısından literatürde sunulan çalışmalarla benzerlikler gösterdiği görülmektedir.

Atıf yapmak için : Bayramoglu Z, Unlu Y. Clinical and Pathological Characteristics of The Patients with Kaposi Sarcoma: A Single Center Study. Selcuk Med J 2020;36(2): 96-100
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KAPOSİ SARKOMUNUN KLİNİK VE PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ ÇALIŞMASI
, Vol. 36 (2)
Geliş Tarihi : 29.03.2019, Kabul Tarihi : 29.03.2019, Yayın Tarihi : 03.06.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;