Karbapenem Dirençli Klebsiella Pneumoniae'nin Fenotipik Ve Genotipik Tanımlanması Ve Antibiyotik Duyarlılığının Belirlenmesi

Characterization of Klebsiella pneumoniae

Metin Doğan,Selin Uğraklı

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 39
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 75-83
Özeti

Amaç: K. pneumoniae izolatlarında karbapenemaz genlerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya Temmuz 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında örneklerden izole edilen çok ilaca dirençli 95 K. pneumoniae suşu dahil edilmiştir. Meropenem, tigesiklin ve kolistinin MIC değerleri Vitek 2, Etest ve Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemleri (SMD) ile belirlenmiştir. Kategorik uyum (KU), Çok Büyük Hata (ÇBH) ve Büyük Hata (BH) oranları hesaplanarak değerlendirilmiştir. blaOXA-48, blaOXA-181, blaNDM-1, blaVIM, blaIMP ve mcr-1 kolistin direnç geni araştırılmıştır. Bulgular: SMD, Vitek 2 ve Etest ile izolatlarda belirlenen meropenem direnci sırasıyla; %70,5, %87,4, %81,1 olarak tespit edilmiştir. SMD yöntemine göre KU, ÇBH ve BH oranları Vitek 2 ve Etest için sırasıyla %69,5, %4,8 ve %20; %70,5, %1,5 ve %0 olarak belirlenmiştir. İzolatlarımızda en yüksek duyarlılık tigesikline karşı tespit edilmiştir. Tigesiklin için KU oranları Vitek 2 ve Etest ile %70,5 ve %95,8 olarak bulunmuştur. Vitek 2 tarafından belirlenen BH oranı, kabul edilebilir %7,6 (<%3) sınırının üzerinde olarak saptanmıştır. Kolistin direnci SMD ile %48,4 olarak tespit edilmiştir. Kolistinin belirlenen KU; ÇBH; BH oranları Vitek 2/Etest için sırasıyla %86,3/%72,6; %17,4/%50; %10,2/%6,1 olarak bulunmuştur. Çalışmamıza dâhil ettiğimiz izolatlarda ağırlıklı olarak blaOXA-48 (%93,7) saptanmıştır. blaOXA-48, izolatların 56'sında (%59) tek başına, 33 izolatta (%34,74) ise blaOXA-181 genleriyle birlikte tespit edilmiştir. İzole OXA-48 pozitif suşlarda, OXA-181 ile birliktelik gösteren izolatlara göre daha düşük kolistin MİK seviyelerine rastlanmıştır. İzolatların %3,2 ’sinde blaNDM-1 geni tespit edilmiştir. PZR ile karbapenemaz kombine disk sonuçları izolatların %91,3 ’ünde uyumlu olarak bulunmuştur. Sonuç: OXA-48 direnç geni bölgemizde yaygınlığını korumaktadır. Bunun yanında blaOXA-48-benzeri gen bölgelerinin gerçek prevalansının ve direnç dinamiklerinin kapsamlı olarak ortaya konması, ulusal karbapenemaz sürveyans politikalarının gelişimine katkı sağlayacaktır .

 

Aim: Characterization of carbapenemase genes in K. pneumoniae isolates was aimed. Patients and Methods: In this study, 95 multi-drug resistant K. pneumoniae from samples between July 2016 and December 2017, were included. The MIC of meropenem, tigecycline and colistin were determined by Vitek 2, Etest and Broth Microdilution Methods (BMD). The Categorical agreement (CA), Very Major Error (VME) and Major Error (ME) rates were calculated and evaluated. The mcr-1, blaOXA-48, blaOXA-181, blaNDM-1, blaVIM, blaIMP genes were detected. Results: The meropenem resistance were determined in the isolates by BMD, Vitek 2 and Etest are respectively; as 70.5%, 87.4%, 81.1%. According to the BMD method, the rates of CA, VME and ME were determined by Vitek 2; Etest as 69.5%, 4.8% and 20 %; 70.5%, 1.5 % and 0 % respectively. It was determined that our isolates showed the highest sensitivity to tigecycline. The CA rates were determined by Vitek 2 and Etest for tigecycline as 70.5% and 95.8%. The ME rate determined by Vitek 2 was above the acceptable limit of 7.6%. The colistin resistance was 48.4% via BMD. The CA; VME; ME ratios determined by Vitek 2/Etest were 86.3%/72.6%; 17.4%/50%; 10.2%/6.1% respectively. In the isolates, predominantly blaOXA-48 (93.7%) was detected. blaOXA-48 was detected alone in 56. isolates and together with blaOXA-181 genes in 33 isolates. Lower colistin MIC levels were found in the only OXA-48 positive strains than in isolates together with OXA-181. The blaNDM-1 gene was investigated in 3.2% of the isolates. PCR and carbapenemase combined disc results were found to be compatible in 91.3% of the isolates. Conclusion: The blaOXA-48 gene region remains prevalent. In addition, comprehensive identification of the real prevalence and resistance dynamics of blaOXA-48-like gene regions will contribute to the development of national carbapenemase surveillance policies.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Metin Doğan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Dogan M, Ugrakli S. Phenotypic and Genotypic Identification of Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae and Determination of Antibiotic Susceptibility. Selcuk Med J 2023;39(2): 75-83

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Karbapenem Dirençli Klebsiella Pneumoniae'nin Fenotipik Ve Genotipik Tanımlanması Ve Antibiyotik Duyarlılığının Belirlenmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 39(2)
Geliş Tarihi : 02.06.2023, Kabul Tarihi : 08.06.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme