Kardıak Tamponat Olusturan Perıkardıal Effuzyonlarda Subksıfoıdal Perıkardıotom1 Uygulanması Ye Perıkardıosenteze Ustunluklerı

Aydın Şanlı,Sami Ceran,Kazım Gürol Akyol,Mehmet Gök,Güven Sadi Sunam,Simsen Avvuran,Işık Solak,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 15-19
Özeti Seljuk Universitesi Tip Fakultesi Gogus Ka1p Damar Cerrahisi Kliniginde Aralik 1983 ile Aralik 1995 yillart arasi ileri perikardial efflizyonu olan 50 hastanin 47'sine subksifoidal perikardiotomi uy-gtdandi. Bit yontentin perikardiosenteze oranla eti-yolojik tam ye tedavide olan iistiinliikleri vur-gulandi. Her iki yontem sonrast geliFbilecek ciddi komplikasyonlar nedeni ile preoperatuvar he-modinamik monitorizasyonun onemi belirtildi.

 

In Patients Have Pericardial Effusion Causing Cardiac Tamponade and A Comparison With Pericardiosynthesis. Between December 1983 and December 1995 fifty patients with severa Pericardial effusion were sed suhxiphoid pericardiotomy is more usufitll than pericardiosyntesis. Preoperative hemodynamic monitorisation sho-uld he performed in every patient since dangereous complications.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aydın Şanlı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kardıak Tamponat Olusturan Perıkardıal Effuzyonlarda Subksıfoıdal Perıkardıotom1 Uygulanması Ye Perıkardıosenteze Ustunluklerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1996, Kabul Tarihi : 15.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme