Kardiyak Elektrofizyolojik Denge İndeksi Ve Tp-E/qt Oranı İle Koroner Kollateral Dolaşım Arasındaki İlişki

Cardio-electrophysiological Balance and collateral circulation

Yakup Alsancak,Ahmet Seyfeddin Gürbüz,Beyza Saklı,Abdullah İçli,Mehmet Akif Düzenli

  •  Yıl : 2019
  •  Cilt : 35
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 169-175
Özeti

Amaç: QT intervali / QRS süresi olarak hesaplanan kardiyak elektrofizyolojik denge indeksi (iCEB), malign ventriküler aritmileri öngörmek için yeni bir gösterge olarak tanımlanmıştır. Burada, koroner kollateral dolaşım (KKD) derecesinin; iCEB ve Tp-e / QT oranı ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Kronik total oklüzyon (KTO) tanısı olan 44 hasta ile benzer yaş ve cinsiyet dağılımında 55 sağlıklı kişi çalışmaya alındı. KTO hastaları, iyi (n = 24) ve zayıf (n = 20) kollateral grubu olarak sınıflandırıldı. Tüm hastaların 12-lead standart elektrokardiyogramı (EKG) kaydedildi ve Tp-e aralığı, QT aralığı, QRS süresi, Tp-e/QT oranı ve QT/QRS oranları ölçüldü.

Bulgular: Ortalama Tp-e aralığı ve Tp-e/QT oranı gruplar arasında benzerdi. Ayrıca, gruplar arasında iCEB veya iCEBc değerleri benzer izlendi. Alt grup analizinde,  KKD derecesi ile Tp-e/QT oranı, Tp-e süresi ve QT/QRS oranını içeren  EKG parametreleri arasında bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: KTO'lu hastalarda iCEB ve Tp-e/QT oranı ile KKD gelişiminin derecesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

 

Aim: Index of cardiac electrophysiological balance (iCEB), calculated as QT interval / QRS duration, has been described as a novel indicator for predicting malignant ventricular arrhythmias. Herein, we aimed to explore the relation of coronary collateral circulation (CCC) degree with iCEB and Tp-e / QT ratio.

Patients and Methods: Forty-four patients diagnosed with chronic total occlusion (CTO) and 55 healthy subjects in comparable age and sex distribution were included. We classified the CTO patients as good (n= 24) and poor (n= 20) collateral groups. Standard 12-lead standard electrocardiogram (ECG) of all patients was recorded and Tp-Te interval, QT interval, QRS duration, Tp-Te/QT ratio and QT/QRS ratio were measured.

Results: Mean Tp-e interval and Tp-e/QT ratio were similar between groups. Also, the groups were comparable regarding iCEB or iCEBc values. In subgroup analysis, there was no relationship between the degree of CCC and ECG parameters including Tp-e/QT ratio, Tp-e and QT/QRS ratio.

Conclusion: There was no significant relationship between the iCEB and Tp-e/QT ratio, and the degree of CCC development in patients having CTO.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yakup Alsancak, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Alsancak Y, Gurbuz AS, Sakli B, Icli A. Relation Between Index of Cardio-Electrophysiological Balance and Tp-e/QT Ratio and Collateral Circulation. Selcuk Med J 2019;35(3): 169-175.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kardiyak Elektrofizyolojik Denge İndeksi Ve Tp-E/qt Oranı İle Koroner Kollateral Dolaşım Arasındaki İlişki, Araştırma makalesi,
, Vol. 35(3)
Geliş Tarihi : 30.10.2018, Kabul Tarihi : 05.09.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme