Kardiyak elektrofizyolojik denge indeksi ve Tp-e/QT oranı ile koroner kollateral dolaşım arasındaki ilişki

ABDULLAH İÇLİ, AHMET SEYFEDDİN GÜRBÜZ, MEHMET AKİF DÜZENLİ, BEYZA SAKLI, YAKUP ALSANCAK

  • Yıl : 2019
  • Cilt : 35
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 169-175

Amaç: QT intervali / QRS süresi olarak hesaplanan kardiyak elektrofizyolojik denge indeksi (iCEB), malign ventriküler aritmileri öngörmek için yeni bir gösterge olarak tanımlanmıştır. Burada, koroner kollateral dolaşım (KKD) derecesinin; iCEB ve Tp-e / QT oranı ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Kronik total oklüzyon (KTO) tanısı olan 44 hasta ile benzer yaş ve cinsiyet dağılımında 55 sağlıklı kişi çalışmaya alındı. KTO hastaları, iyi (n = 24) ve zayıf (n = 20) kollateral grubu olarak sınıflandırıldı. Tüm hastaların 12-lead standart elektrokardiyogramı (EKG) kaydedildi ve Tp-e aralığı, QT aralığı, QRS süresi, Tp-e/QT oranı ve QT/QRS oranları ölçüldü.

Bulgular: Ortalama Tp-e aralığı ve Tp-e/QT oranı gruplar arasında benzerdi. Ayrıca, gruplar arasında iCEB veya iCEBc değerleri benzer izlendi. Alt grup analizinde,  KKD derecesi ile Tp-e/QT oranı, Tp-e süresi ve QT/QRS oranını içeren  EKG parametreleri arasında bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: KTO'lu hastalarda iCEB ve Tp-e/QT oranı ile KKD gelişiminin derecesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Atıf yapmak için : Alsancak Y, Gurbuz AS, Sakli B, Icli A. Relation Between Index of Cardio-Electrophysiological Balance and Tp-e/QT Ratio and Collateral Circulation. Selcuk Med J 2019;35(3): 169-175.
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kardiyak elektrofizyolojik denge indeksi ve Tp-e/QT oranı ile koroner kollateral dolaşım arasındaki ilişki
, Vol. 35 (3)
Geliş Tarihi : 30.10.2018, Kabul Tarihi : 30.10.2018, Yayın Tarihi : 05.09.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;