Kardiyak Kitlelerde Radyolojinin Rolü Nedir? Farklı Tanıların Görüntüleme Bulguları

Radiology in Cardiac Mass Management

Cengiz Kadıyoran,Pınar Didem Yılmaz

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 37
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 257-262
Özeti

Amaç: Kardiyak kitleler nadir görülür; neoplastik ve neoplastik olmayan olarak sınıflandırılır. Kardiyak
kitlelerin tanısında ve cerrahi planlanmasında farklı görüntüleme yöntemleri hayati bir rol oynamaktadır.
Ekokardiyografi, kitle tespitinde birincil yöntemdir. Kardiyak kitleleri tespit etmek ve takip etmek için
bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılır. Bu çalışmada nadir
görülen kardiyak kitlelerin tespiti ve tedavi planlamasında radyolojinin rolünü değerlendirmeyi amaçladık.
Hastalar ve Yöntem: 2018-2021 yılları arasında radyoloji ünitemizde saptanmış kardiyak kitlesi olan
beş hastanın başvuru semptomları, kitlelerin tespit edildiği görüntüleme yöntemleri ve görüntüleme
bulgularının patolojik tanıları ile uyumlu olup olmadığı değerl endirildi.
Bulgular: Lenfoma, pleomorfik sarkom ve hemanjiyom tanısı alan hastaların kitleleri 3 cm'den büyüktü.
Malign kitlelerin sınırları belirsizdi ve komşu yapılara invazyon görülmekteydi. Kardiyak hemanjiyom,
perikardiyal kist ve miksoma tanısal radyolojik bulgulara sahip ti.
Sonuç: Kardiyak kitlelerin patolojik tanısına göre görüntüleme bulgularının bilinmesi hasta yönetiminde
ve tedavi planlamasında önemlidir .

 

Aim: Cardiac masses are rare and categorized as non-neoplastic and neoplastic. Different imaging
methods play a vital role in the diagnosis and surgical planning of cardiac masses. Echocardiography
is the primary method of mass detection. Computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging
(MRI) are used to detect and monitor cardiac masses. In this study, we aimed to evaluate the role of
radiology in the detection of rare cardiac masses and treatment planning.
Patients and Methods: Admission symptoms of five patients with cardiac masses detected in our
radiology unit between 2018 and 2021, the imaging methods in which the lesions were determined, and
whether the imaging findings were consistent with their patholo gical diagnosis were evaluated.
Results: The masses of patients diagnosed with lymphoma, pleomorphic sarcoma, and hemangioma
were larger than 3 cm. The margins of the malignant masses were ill-defined, and invasion into adjacent
structures was seen. Cardiac hemangioma, pericardial cyst, and myxoma had diagnostic radiological
findings.
Conclusion: It is significant to know the imaging findings according to the pathological diagnosis of
cardiac masses in patient management and treatment planning.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Cengiz Kadıyoran, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Kadiyoran C, Yilmaz PD. What is the Role of Radiology in Cardiac Masses? Imaging Findings of Different Diagnoses. Selcuk Med J 2021;37(3): 257-262

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kardiyak Kitlelerde Radyolojinin Rolü Nedir? Farklı Tanıların Görüntüleme Bulguları, Araştırma makalesi,
, Vol. 37(3)
Geliş Tarihi : 03.09.2021, Kabul Tarihi : 07.09.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme