Karın Ağrısı İle Gelen Hastada Yaygın Arteriyal Tromboz–vaskülit

Özlem Özer Çakır,Gökhan Güngör,Hüseyin Ataseven,Ali Demir

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 23-24
Özeti Büyük damar vasküliti primer vaskülitlerin bir parçası olmakla birlikte, daha çok aorta ve onun dallarının kronik granülomatöz inflamasyonu ve obliteratif değişiklikleriyle karakterizedir. Takayasu arteritinde abdominal vasküler yapılar sık tutulmasına rağmen karın ağrısı nadir tanımlanan klinik bir semptomudur. Şimdiye kadar tıp literatüründe ilk semptomu akut ya da kronik karın ağrısı olan on üç Takayasu arteriti olgusu bildirilmiştir. Bizim olgumuzda da acil servise akut karın ağrısı ile başvuran 45 yaşındaki kadın hastada abdominal görüntüleme yönteminde aorta ve dallarında yaygın trombüs ve organ enfarktı ortaya çıkan, büyük damar vasküliti (Takayasu arteriti) hastasını sunmayı amaçladık.

 

Large vessel vasculitis, although a part of the primary vasculitides, more branches of the aorta and is characterized by chronic granulomatous inflammation, and obliterative changes. Abdominal pain is rarely described as a clinical manifestation of Takayasu arteritis, although abdominal vascular involvement is common in this disease. Until now, at the medical literature, which is the first symptom of acute or chronic abdominal pain have been reported in thirteen cases with Takayasu’s arteritis. In our case, we aimed to present that the diagnosis of the large vessel vasculitis (Takayasu’s arteritis) at the 45 years old woman admitted to the emergency room with acute abdominal pain and her abdominal imaging method showed that organ infarction and widespread thrombosis with branches of the aorta.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Özlem Özer Çakır, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Karın Ağrısı İle Gelen Hastada Yaygın Arteriyal Tromboz–vaskülit, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(Ek)
Geliş Tarihi : 15.12.2011, Kabul Tarihi : 21.03.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme