Karın İçi Yapışıklık Oluşmasında Değışık Sütür Materyellerinin Etkılerı

Şakir Tavlı,Ömer Karahan,Yüksel Tatkan,Lema Tavlı,Mustafa Şahin,İrfan Tunç

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 83-88
Özeti Farklı biyoşimik yapıdaki 5 sütür materyali 10'ar ratlık 5 grupta denenmiş, hayvanlar 10. günde öldürülerek oluşan karın içi yapışıklıklar makroskopik ve histolojik olarak değerlendirilmiştir. İpek ve kromik kargütgruplarının oluşturdukları yapışıklıklar istatistiksel olarak vicryl, prolen ve düz katgüt gruplarına göre anlamlı olarak fazla bulunmuş (p<0.01), bunun dışında birbirlerine göre anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.

 

Biochemically &geren, five suture materials were used in five groups each of with including 10 rats. The animals were sacrıfied at 10th day and the adhesions were evaluated macroscopically and histologically. The adhesions in silk and chromic catgut groups were more :han pro- len, vicryl and plain catgut groups and it was signıficant statistically (p<0.01). There was no significant difierent between other groups.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şakir Tavlı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Karın İçi Yapışıklık Oluşmasında Değışık Sütür Materyellerinin Etkılerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme