Karotıs Tumorlerı (bır Vaka Nedenıyle)

Kadir Durgut,Mehmet Yeşiltay,Mehmet Gök,Ufuk Özergin,Ufuk Tütün,Işık Solak,Tahir Yüksek,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 327-329
Özeti Karotis tümörIeri kemoreseptor paraganglioma hiicrelerinden menşe alırlar. Bu hücreler crista no-ralisten orijinli embriyolojik hiicrekrdir. DI4iik in-sidanslarindan dolayi giinliik pratikte aliplmq de-illerdir. Biz hu makalede klinik muavene ye anjiografi ile telhis edilen ye bcgarilt bir cerrahi olarak tedavi edilen hir vakayi takdim et-mekteyiz. Bu tiimorlerde günrinruzdeki techis ye tedavi zorlukları tartiplmq ye literatür gozden geçirilmiştir.

 

Carotid body tumors (synonymus che-modectoma, carotis tumor. glomus carotica) are tu-mors arising from chemoreceptor paraganglioma cells. These cells have proved to have an emb-riyologic origin from neural crests. Due to their low incidence these tumors are not habitually found in daily practices. We present a case of carotid body tumor diagnosed by clinical examination and an-giography which was successfully treated by sur-gery. The diagnostic and therapeutic difficulties pre-sent in these tumors are discussed and literature was reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kadir Durgut, S.Ü. Meram Tıp Kalp Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Karotıs Tumorlerı (bır Vaka Nedenıyle), Araştırma makalesi,
, Vol. 12(3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme