KAROTIS TUMORLERI (BIR VAKA NEDENIYLE)

HASAN SOLAK, KADİR DURGUT, TAHİR YÜKSEK, Mehmet Gök, Ufuk Özergin, Mehmet Yeşiltay, Ufuk Tütün, Işık Solak

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 327-329
Karotis tümörIeri kemoreseptor paraganglioma hiicrelerinden menşe alırlar. Bu hücreler crista no-ralisten orijinli embriyolojik hiicrekrdir. DI4iik in-sidanslarindan dolayi giinliik pratikte aliplmq de-illerdir. Biz hu makalede klinik muavene ye anjiografi ile telhis edilen ye bcgarilt bir cerrahi olarak tedavi edilen hir vakayi takdim et-mekteyiz. Bu tiimorlerde günrinruzdeki techis ye tedavi zorlukları tartiplmq ye literatür gozden geçirilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KAROTIS TUMORLERI (BIR VAKA NEDENIYLE)
, Vol. 12 (3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;