Kasık Fıtığı Onarımında Desarda Yöntemi

Kemal Arslan,Bülent Erenoğlu,Hande Köksal,Ersin Turan,Arif Atay,Osman Doğru

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 4-7
Özeti Kasık fıtık cerrahisinde operasyonun başarısını nüksün yanında hasta konforuda belirlemektedir. Yama kullanılarak geliştirilen operasyonlar nüks gelişimini belirgin olarak azaltmakla birlikte yamaya bağlı gelişen problemler hasta konforunu olumsuz etkileyebilmektedir. Desarda’nın tarif ettiği yamasız teknik fizyolojiye uygunluğu, düşük nüks oranları ve yüksek hasta konforuyla dikkati çekmektedir. Burada Desarda tekniğini uyguladığımız hastalarımızın sonuçları sunulmaktadır. Kliniğimize 2010-2012 tarihleri arasında kasık fıtığı şikayeti ile başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Femoral ve nüks inguinal hernisi olanlar, 18 yaşının altındakiler, yara iyileşmesini etkileyecek sistemik hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya alınan hastalara Desarda prosedürü uygulandı. Hastalar demografik özellikleri, fıtık tipleri, postoperatif komplikasyon ve nüks açısından incelendi. Toplam 72 hastaya Desarda prosedürü uygulandı. Hastaların 71’i erkek 1’i kadındı. Ortanca yaş 51 (18-85) idi. Vakaların 62’si tek, 10 tanesi 2 taraflı idi. Tek taraflı vakaların 18 tanesi Modifiye Rutkow-Gilbert sınıflamasına göre Tip 2, 16 tanesi Tip 4, 14 tanesi Tip 3, 9 tanesi Tip 6, 5 tanesi Tip 1 herni idi. Ortalama operasyon süresi tek taraflı vakalarda 34.7±11.5, iki taraflı vakalarda 76.1±15.4 idi. Ortalama hastanede kalış süresi 1.02 gün (1-2 gün), ortama takip süresi 22.0±4.2 ay idi. Bir hastada 6.ayda erken nüks (%1.3), 1 hastada skrotal ödem (%1.3), 3 hastada kord ödemi (%4.1), 1’i antikoagulan kullanan 2 hastada hematom(%2.7) gelişti. Hastaların hiçbirinde erken dönemde nonsteroid aneljezikler dışında ek narkotik analjeziklere ihtiyaç duyulmadı ve geç dönemde nöralji görülmedi. Desarda prosedürü uygun vakalarda ucuz, kolay ögrenilebilen ve uygulanabilen, dokuların fizyolojisine uygun, düşük nüks ve yüksek hasta konforu ile fıtık cerrahisinde önemli bir yöntem olarak göze çarpmaktadır.

 

Successful management of inguinal hernia depends on not only prevention of recurrence but also patient comfort. Although recurrence is lower in procedures using prosthetic meshes, complications related to these meshes negatively affect patient comfort. The procedure described by Desarda, draws attention due to lower recurrence, conformance to physiology and higher patient comfort. In this study we present results of patients treated using desarda procedure. Seventy two patients admitted to our clinic with inguinal hernia between 2010 and 2012 and treated using Desarda procedure were included in this study. Patients with recurrent inguinal hernias, femoral hernias, patients below 18 years of age and patients with systemic disease excluded. Demographic properties, types of hernias, postoperative complications and recurrence of the patients were recorded. Of the patients, 71 were male and 1 was female. Median age was 51 (range 18-85). Median operating time was 34.7±11.5 for single sided cases and 76.1±15.4 minutes for bilateral cases. Mean hospitalization was 1.02 days (range 1-2), mean follow up was 22.0±4.2 months. Early recurrence was observed in 1 (1.3%) patient at 6th month. One (1.3%) patient had scrotal edema, 3 (4.1%) patients had edema of spermatic cord, 2 (2.7%) patients, one of these using anticoagulant, developed hematomas. None of the patients required analgesics beside routinely used non-steroid analgesics and no neuralgia was observed. Desarda procedure is a remarkable technique for treatment of inguinal hernias of suitable patients, which is non-expensive, easy to learn and more physiologic technique providing lower recurrence and higher patient comfort.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kemal Arslan, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uludağ Tıp Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Arslan K,Erenoğlu B, Köksal H,Turan E,Atay A,Doğru O.Kasık Fıtığı Onarımında Desarda Yöntemi.Selcuk Med J2014;30(1): 4-7

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kasık Fıtığı Onarımında Desarda Yöntemi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 30(1)
Geliş Tarihi : 20.06.2013, Kabul Tarihi : 09.07.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme