Kelimelerin Cümle İçinde Ve Izole Okunuşunda Vizüel Fiksasyon

Zehra Akpınar,Betigül Yürüten,Orhan Demir,Süleyman İlhan

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 102-106
Özeti Bir metnin okunmasında, gözler kelime identifi-kasyonu için satır üzerindeki en uygun noktaya fikse edilir. Fiksasyon süresi ve sakkad ı.tzunlukları, farklı kişileıin okuyuşlarında ve aynı kişinin okuyuşlarında önemli değişkenlikler göstermektedir. Ingilizce ve Fransızca kaynaklarda bahsedilen değişiklikler bu çalışma ile Türk dilinde de görülmüş bulunuyor. Ayrıca fiksasyon noktaları, izole kelimelerde metin içindekilere göre daha ısrarlı olarak sol yarıya düşmektedir. Bu sonuçlar, parafoveal algt ve kontekstüel etki-lerle ilgili bilgilerin ışığında tartışıldı.

 

In reading of a text the eyes fixate on the most apprepriate point on the line for word identification. There is a great deal of variability both within and between subjects in respects of saccade lenghts and fixation duration. The variabilites mentioned in the relevant English and French literature are also detected in Turkish language by this study. Additionaly, fixation point is more persistent on the left half of the isolated words than on the ie.?ft half of the contectual ones. This results is disscussed in the light of rhe knowledge about parafoveal perception and contectual effects
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Zehra Akpınar, Necmeddin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kelimelerin Cümle İçinde Ve Izole Okunuşunda Vizüel Fiksasyon, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(1)
Geliş Tarihi : 23.10.1993, Kabul Tarihi : 23.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme