Kısa Barsak Sendromunda Uyguladığımız Yenı İleoçekal Valv Modelının Etkınlığı

Şakir Tavlı,Şükrü Bülent Özer,Mikdat Bozer,Adnan Kaynak,Özden Vural

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 42-49
Özeti Bu çalışmada ağırlıkları belirlenen 20 adet ldjpekte ileoçekal valvi de içine alan massıf rezek-siyon yapılarak kısa barsak olu,slurulduktan sonra jejunal flep kullanılarak yeni ileoçekal val• modeli uygulandı. I O'arlı iki gruba ayrılan deneklerin I. gru-bunda yalnız jejunokolostomi, It grubunda ise yeni ileoçekal valv modeli ile birlikte jejunokolostomi yapıldı. Postop 2. ayın sonunda ağırlıkları tekrar ölçülen köpeklere laparotomi yapılarak anastomozun proksi-mal ve distalinde basınç ölçümleri yapılıp, koloni sayımı için örnek alındı ve baryumlu kolun grafileri çekildi. I. grupta ortalama kilo kaybı %24.9 iken, Il. grupta %Il .6 olmuştur. Iki grubun ağırlık değişim-leri arasındaki istatistiki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.01 ). I. Grupta ortalama basınç farkı 0.89±0.78 em. Su iken, II. grupta 6.00±0.94 cm. Su bulundu ve basınç farkları arasındaki istatistiki fark anlamlı idi (p<0.01). gruptaki deneklerin kolon grafilerinde valvin oluşturduğu belirgin bir boru görünümü ve proksi-malinde peristallizm artışı vardı. Bu bulgularla; oluşturduğumuz valv modelinin, ileoçekal valvi korunmamış kısa barsak sendromlu olgularda ilk operasyon sırasında uygulanabileceği sonucuna vardık.

 

In this study, It was made the short intestine by performing the massive resection including ileocecal valve in 20 dogs and then it was carried out new ile-ocecal valve model using jejunal flap. The dogs di-vided two groups. It was made jejunocolostomy in first group and a new ileocecal valve model with jej-unocolostomy in second group. At the end of postoperative second month, it was one more measured üs weights, then intraluminary pressures in proximal and distal paris of anastomosis were measured and specimens were taken for colony counts and colonographic study was performed by barium. While mean weight loss was 24.9% in first group, it was 11.4 % in second group. The dillerenee between the weight loss values of two groups was statistically significant (p<0.01). While the mean dıfference of pressure values was 0.89±0.78 cm. Water in first group, It was 6.00i-0.94 cm. Water in secont group. The difference between the pressure gradients was statistically sig-nıficant (p<0.01). There was tube Ilke apperance and the increased peristaltic waves al the jejunal side, in colonographic radyograms. We believe that the new valve model performed by us may be used during the first operation in short bowel syndrome unable to save the ileocecal valve.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şakir Tavlı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kısa Barsak Sendromunda Uyguladığımız Yenı İleoçekal Valv Modelının Etkınlığı, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(1)
Geliş Tarihi : 23.10.1993, Kabul Tarihi : 23.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme