Kıyılmış Çiğ Etlerın Salmonella Spp. Yönünden Araştırılması

İsmail Ceyhan,İbrahim Çakır,Said Bodur

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 535-538
ÖzetiBu araştırmada Ankara il merke:i ile çevre il ve ilçekrden 1 yıl boyunca toplanan 135 adet kıyılmış çig et tuununeleri üzerinde Salmonella sp. araş-tır:in:Iştir. Et numunelerinin hemen hepsi kıyılmış durumda laboratuvara getirilmiştir. Toplam 135 çig et nunıunesi sadece Salmonella yönünden de-ğerlendirmeye tabi tutulmuş olup başka herhangi bir patojen veya non-patojen bakteri araştırılnumuştır. Salmonella yönünden araştırılan kıyılmış çiğ etlerde yalnız bir adet (% 0.74) Salmonella enteritidis tesbit edilmiştir.

 

In this sıudy, the presence of Salmonella spp. was invesiigated in the 135 saınples of minced row meats whi•h were collected from the different dist-ricts of Ankara and from the neighbouring cities in a period of one year. Salmonella enteritidis was isolated only in one sample (0.74 %) collected, in Kayseri.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İsmail Ceyhan, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kıyılmış Çiğ Etlerın Salmonella Spp. Yönünden Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol.8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco