KOLOSTOMİ ENDİKASYONLARI VE KOMPLİKASYONLARI

Asım Duman, Nuri Ildız, Tufan Taşçı, Bayram Işık

  • Yıl : 1984
  • Cilt : 1
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 35-46
Bu araştırma 1 Ağustos 1969 ile 1 Ocak 1981 tarihleri arasında D.Ü.T.F. Genel Cerrahi Kliniğinde çeşitli nedenlerle kolostomi uygulanan 247 yaka üzerinde yapılmıştır. Hastalarımızın 200'ü (% 81) erkek. 47'si (% 19) kadındır. Yaş ortalaması 39'dur. 247 kolostomi olgusunun 196'sında (% 79,3) acil, 51'inde (% 20,7) ise elektif olarak kolostomi uygulanmıştır. 109 olguda (% 44,2) barsak tıkanması. 64 hastada (% 25,9) kolorektal yaralanma. 30 vakada (% 12,2) ise kolorektal kanser en sık rastlanan kolostomi nedenleridir. 248 kolostominin 193'ü (% 77.8) geçici, 55'i (% 22,2) devamlı kolostomidir. Tüm kolostomilerin 85'i (% 34.3) Hartmann, 52'si (c7c 21) sigmoid, 41'i (% 16,5) sağ transvers. 25'i (%10,1) sol transvers, 17'si (% 6,8) sigmoid uç, 16'sı (% 6.5) çekostomi, 12'si (% 4,8) ise çifte namlusu tipinde kolostomi idi. 248 hastanın 76'sında (% 30,8) 114 postoperatif komplikasyon saptandı. Bunların 24'ü (% 21,1) kolostomi ile ilgili ciddi komplikasyonlardı. 247 kolostomilinin 86'si (%34.8) çeşitli nedenlerle kaybedildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KOLOSTOMİ ENDİKASYONLARI VE KOMPLİKASYONLARI
, Vol. 1 (1)
Geliş Tarihi : 03.12.1984, Kabul Tarihi : 03.12.1984, Yayın Tarihi : 03.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;