Kolostomi Endikasyonları Ve Komplikasyonları

Asım Duman,Tufan Taşçı,Bayram Işık,Nuri Ildız

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 35-46
Özeti Bu araştırma 1 Ağustos 1969 ile 1 Ocak 1981 tarihleri arasında D.Ü.T.F. Genel Cerrahi Kliniğinde çeşitli nedenlerle kolostomi uygulanan 247 yaka üzerinde yapılmıştır. Hastalarımızın 200'ü (% 81) erkek. 47'si (% 19) kadındır. Yaş ortalaması 39'dur. 247 kolostomi olgusunun 196'sında (% 79,3) acil, 51'inde (% 20,7) ise elektif olarak kolostomi uygulanmıştır. 109 olguda (% 44,2) barsak tıkanması. 64 hastada (% 25,9) kolorektal yaralanma. 30 vakada (% 12,2) ise kolorektal kanser en sık rastlanan kolostomi nedenleridir. 248 kolostominin 193'ü (% 77.8) geçici, 55'i (% 22,2) devamlı kolostomidir. Tüm kolostomilerin 85'i (% 34.3) Hartmann, 52'si (c7c 21) sigmoid, 41'i (% 16,5) sağ transvers. 25'i (%10,1) sol transvers, 17'si (% 6,8) sigmoid uç, 16'sı (% 6.5) çekostomi, 12'si (% 4,8) ise çifte namlusu tipinde kolostomi idi. 248 hastanın 76'sında (% 30,8) 114 postoperatif komplikasyon saptandı. Bunların 24'ü (% 21,1) kolostomi ile ilgili ciddi komplikasyonlardı. 247 kolostomilinin 86'si (%34.8) çeşitli nedenlerle kaybedildi.

 

This research was conducted between August 1, 1969 and January 1, 1981 at the D.Ü.T.F. It was performed on 247 collars undergoing colostomy for various reasons in the General Surgery Clinic. 200 of our patients (81%) are male. 47 (19%) of them are women. The average age is 39. Colostomy was performed urgently in 196 (79.3%) of 247 colostomy cases, and elective in 51 (20.7%). Intestinal obstruction in 109 cases (44.2%). Colorectal injury in 64 patients (25.9%). In 30 cases (12.2%), colorectal cancer is the most common cause of colostomy. Of the 248 colostomies, 193 (77.8%) were temporary and 55 (22.2%) were continuous colostomies. Of all colostomies, 85 (34.3%) Hartmann, 52 (c7c 21) sigmoid, 41 (16.5%) right transverse. 25 (10.1%) were left transverse, 17 (6.8%) were sigmoid end, 16 (6.5%) were cacostomy, and 12 (4.8%) were double barrel type colostomy. 114 postoperative complications were detected in 76 (30.8%) of 248 patients. Of these, 24 (21.1%) were serious complications related to colostomy. 86 (34.8%) of 247 colostomilis were lost due to various reasons.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Asım Duman, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kolostomi Endikasyonları Ve Komplikasyonları, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(1)
Geliş Tarihi : 03.12.1984, Kabul Tarihi : 03.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme