Konjestif Kalp Yetersızlığı Olan Hastalarda Digoxin'in Plazma Atriyal Natriüretik Peptid Düzeyine Etkısı

Nihat Okçu,Ramazan Yiğitoğlu,Bahattin Adam,Ebubekir Bakan

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 243-247
Özeti Çeşitli etyolojilere bağlı konjestif kalp yetersiz-liği olan 12 hastada (4 kadın, 8 erkek, yaş sınırları: 48-76) digoxin'in plazma atriyal natriüretik (pANP) düzeyine etkisi araştırıldı. Kontrol grubu olarak ta-mamen sağlıklı olan 10 gönüllü hastane personeli alındı. Hastalardan tedavi sonrasında 10-unda (%83) pANP düzeyi kontrollere oranla daha yüksekti. Oysa bu rakam tedavi esnasında 8 (%66) idi. Totu' hasta grubunda ortalama pANP düzeyi digoxin kullanımı esnasında 94 ± 33 pg/ml iken, bu değerin digoxin kesildikten 7 gün sonra 173 ± 67 pglınrye çıktığı bulundu (p<0.001). Diğer yandan, tedavi esnasında 91 ± 38 pg/ml olan plazma aldosteron (PA) düzeyi tedavi kesildikten sonra 75 ± 35 pg/ml'e, plazma kortizol (PK) düzeyi ise 11.4 ± 3.6 pg1di'dan 9.5 ± 2.8 pgldl'ye düşmüştü (p>O.OS PA için, p<0.05 PK için). Ayrıca 24 saatlik idrar sodyum atılım da teda-vi kesildikten sonra yükselmğti (p<0.001 ).

 

The effect of digoxine on plasma atrial natriuretic peptide (pANP) ıvas investigated in 12 patients (4 women, 8 men, age range: 48-76 years) with conges-tive heart failure. Of these patients, 10 (83%) had higher pANP lcvels !han apperently healthy 10 con-trols after ıvitholding the drug.1Vhereas during treat-ment, this value was 8 (66%). After 7 days of digox-ine witholding pANP levels increased from initial values (94 ± 33 pg/ml) to 173 ± 67 pglml (p<0.001),whereas plasma aldosterone (PA) and cor-tisole (PC) values decreased from initial values (91 ± 38 pglınl for PA; 11.4 ± 3.6 for PC) to 75 ± 35 pg1 ml (p>0.05), 9.5 ± 2.8 pg1d1 (p<0.05), respectively. Additionally, urinary 24-h sodium excretion increased after witholding the drug (p<0.001).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nihat Okçu, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konjestif Kalp Yetersızlığı Olan Hastalarda Digoxin'in Plazma Atriyal Natriüretik Peptid Düzeyine Etkısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme