Kontakt Lensler: Endikasyonları, Komplikasyonları Ve Kontrendikasyonları

Süleyman Okudan,Mehmet Okka,Ahmet Özkağnıcı

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 296-300
Özeti Kontakt lenslerin tarihçesi oldukça eskiılir. Ilk kez 16. yüzyılda Leonardo de Vinci ile başlaını.ş ve günümüze kadar çok aşamalar kaydenniştir. 1926 yılında skleral lens, 1942 yılında korneal lens, 1962 yılında hidrofilik lens ve 198011i yıllarda silikon lensler geliştirilmiştir. Kontakt lensler önceleri optik amaçla refraksiyon kusurlarının düzeltilmesnde kul-lanılirken daha sonraları kozmetik amaçla ve korncanın hastalıklarında tedavi amacı ile kullanılır duruma gelmiştir

 

The history of contact lenses is very old. It started with Leonardo de Vinci in the 16th century for the first time, and many stages have been recorded until today. Scleral lenses were developed in 1926, corneal lenses in 1942, hydrophilic lenses in 1962 and silicone lenses in 198011i. While contact lenses were used to correct refractive defects for optical purposes, later they became used for cosmetic purposes and for the treatment of horn diseases.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Süleyman Okudan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kontakt Lensler: Endikasyonları, Komplikasyonları Ve Kontrendikasyonları, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme