Konya Bolgesı Seker Fabrıkalarında (konya - Eregli - I5 Kazaları Ion Rısk Faktorlerı

Sezai Dikici,Tahir Kemal Şahin,Selma Çivi,Orhan Demireli

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 19-25
Özeti (MET Konya Bolgesi eker Fabrikalartnda (Konya -Eregli - Ilgin) 1990-1991 yillarinda meydana gelen 4 kazalartni incelemek amactyla yapttgimiz vaka-kontrol tipindeki hu aravirmaya, vaka gruhu olarak iki yilda 4 kazast gecirm4 230 erkek kontrol gruhu olarak da 4 kazast gecirmem4 230 erkek olmak iizere toplam 460 erkek 4ci dahil ed;Imigir. Bire - hir e§legirme ile araprmaya altnan 4- cilerde yaptlan analizlerde, evli 4cilerin hekar 4- cikrden 2.5 kez, hizmet siireleri 2 yam altindaki 4-ilerin kidemleri 2 yildan fazla olanlara gore 5.1 kez, 4in niteliginde makinistlik yapanlartn yardtmct hizmetlere Ore 5.6 kez daha fazla 4 kazast riskine sahip oldugu hulunmuctur. lc kazast gecirenlerin % 51.7'sinin tamirat yaparken kaza ge•irdigi tespit edilm4tir. Turkiye pker iiretiminin % 21 karplayan hOlge eker fahrikalaruntzda 4 kazalanntn hiiyiik •ogunlugunun hasit koruyucu onlemlerin ahn-mastyla onlenehilecegi veya en aza indirilebilecegi sonucuna vat-lift-11pr.

 

In this case - control study, we examined the oc-cupational injuries which had happened at years of 1990 and 1991 in sugar factories (Konya - Eregli - Nut) of Konya Region. We took 230 male workers who were subjected to an occupational injury during these two years as case group and 230 male workers who were not subjectedto any occupational injuries during these two years as control group. By analy-zing the matched workers who were involved in our study, we found out that in married workers, the risk of occupational injury was 2.5 times higher than the unmarried workers. The workers who had a se-niority of less than two years had a higher oc-cupational injury risk as 5.1 times greater than the workers who had a seniority of more than two years. It was seen that, among the machinists the oc-cupational injury risk was 5.6 times greater than the helper staff It is determined that, 51.7 % of whom subjected to an occupational injury, were subjected to that injury while they were doing repairing. It is concluded that the greatest part of oc-cupational injury could he prevented by taking simp-le preventive measures.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sezai Dikici, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Bolgesı Seker Fabrıkalarında (konya - Eregli - I5 Kazaları Ion Rısk Faktorlerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme