Konya Bölgesınde Sağlıklı Obez Kışılerde İnsulin Ve Kortızol Değerlerı

Mustafa Ünaldı,Ahmet Çığlı,Aykut Çağlayan,Mehmet Gürbilek,Mehmet Akdoğan,Mehmet Aköz

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 475-478
Özeti Bol beslenme alışkanlığı olan Konya Bölgesinde sağlıklı obezlerin diabete yatkın olup olmadıklarının belirlenmesi için: 52 kadın ve 44 erkek olmak üzere toplam 96 kişi sağlıklı normal grup, 19 kadın ve 10 erkek olmak üzere 29 sağlıklı obezde serum insülin ve kortizol düzeyleri incelendi. Normal kadınlarda insülin 11.52±2.43 plUlml, kortizol 17.61-1.-5.40 İ.igidl bu-lunmuştur. Sağlıklı obez kadınlarda insülin 19.98±8.25 kortizol 18.43±6.32 1.2,g1d1, obez erkeklerde insülin 22.7566.82 kortizot 17.08±.6.73 pgIdl, bulunmuştur. insülin değerlerinin obezlerde normallere göre yüksek bulunması önemli bir farktır (p<0.001). Serum insülin düzeyi ile vücut kitlesi indeksi arasında anlamlı bir korelasyon bulun-muştur (r=0.836,p<0.001). Iliperinsiilinemi ile obezite arasındaki doğrusal ilişki ve insülin direncinin gelişmesinin yanısıra kortizol düzeykrinde de artış olması, obezlerin po-tansiyel diabet adayı olabileceğini desteklemektedir.

 

ln order to determine whether healty obese people with habit of much eating are susceptile io D.M.; Serum insülin and cortisol levels of nonobese healthy subjects (52 .female, 44 male) and 29 healthy obese (19 fentale, 10 male) were investigated. Serum insulin and corti-sol levels are as follows: Non-obese women .52±2.43 pIUlml. and 17.61±5.40 1tgldl, non-obese men 11.22±3.73 AILliml and 16.37.38 obese women 19.988.25 plUlml and 18.43±6.32 ltgrlctl, obese inen; 22.75-1-6.82 p1(11m1 and 17.08-1-6.73 ,ugldl respectivelvly. lnsulin levels of obese healthy subjects were significantly (p<0.001) higher 'han those of non-obese healthy subjects. Also, there were and important correlation between body ma.s-s index and serum insulin levels (r=0.836, p<0.001). The direct relationship between obesity and hyperisulinism and incrcased levels of cortisol together with increased iitslifirt resistance in obese people suggest that these people are potentially diabetics.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Ünaldı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Bölgesınde Sağlıklı Obez Kışılerde İnsulin Ve Kortızol Değerlerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme