KONYA BÖLGESINDE SAĞLIKLI OBEZ KIŞILERDE İNSULİN VE KORTIZOL DEĞERLERI

MEHMET GÜRBİLEK, MEHMET AKÖZ, Ahmet Çığlı, Mustafa Ünaldı, MEhmet Akdoğan, Aykut Çağlayan

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 475-478
Bol beslenme alışkanlığı olan Konya Bölgesinde sağlıklı obezlerin diabete yatkın olup olmadıklarının belirlenmesi için: 52 kadın ve 44 erkek olmak üzere toplam 96 kişi sağlıklı normal grup, 19 kadın ve 10 erkek olmak üzere 29 sağlıklı obezde serum insülin ve kortizol düzeyleri incelendi. Normal kadınlarda insülin 11.52±2.43 plUlml, kortizol 17.61-1.-5.40 İ.igidl bu-lunmuştur. Sağlıklı obez kadınlarda insülin 19.98±8.25 kortizol 18.43±6.32 1.2,g1d1, obez erkeklerde insülin 22.7566.82 kortizot 17.08±.6.73 pgIdl, bulunmuştur. insülin değerlerinin obezlerde normallere göre yüksek bulunması önemli bir farktır (p<0.001). Serum insülin düzeyi ile vücut kitlesi indeksi arasında anlamlı bir korelasyon bulun-muştur (r=0.836,p<0.001). Iliperinsiilinemi ile obezite arasındaki doğrusal ilişki ve insülin direncinin gelişmesinin yanısıra kortizol düzeykrinde de artış olması, obezlerin po-tansiyel diabet adayı olabileceğini desteklemektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KONYA BÖLGESINDE SAĞLIKLI OBEZ KIŞILERDE İNSULİN VE KORTIZOL DEĞERLERI
, Vol. 7 (4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991, Yayın Tarihi : 13.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;