Konya Bölgesınde Yaşayan Sağlıklı Kışılerde Akş, Total Kolesterol, I-Idl-Kolesterol Ve Trigliserid Değerlerının Incelenmesı

Aykut Çağlayan,Mustafa Ünaldı,Ahmet Çığlı,Mehmet Gürbilek,Osman Yaşar öz

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 123-131
Özeti Her bölgenin kendi normallerini belirlemesi ve onları kullanması gerektiği gerekçesiyle 96 sağlıklı vakadan oluşan bir grupta AKŞ, total kolesterol, 11191,-kolesterol, ve trigliserid analizleri yapılmış, AKŞ kadınlarda 87, 06=8,93 erkeklerde 76,97=9,1 ingldl, ~I kolesterol kadınlarda 206,41=28,43 mg21, erkeklerde ise 187,20=41,34 mgidl, HDL-kolesterol kadınlarda 54,45=9,83 rngl dl, erkeklerde 41,63 mgldl, trigliserid kadınlarda 101,38=35,17 -mgidl, erkeklerde 127,6=5.1,94 mgidl bulunmuştur. Ayrıca vakalar yaşlara göre: 20-34, 35-49, 50 ve daha yukarı olmak üzere üç yaş grubuna ayrılmış, değerlerin yaşa göre değişimleri de incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar başka araştırıcıların sonuçlarıyla karşılaştırılmış, bulunan sonuçların bölgede çalışan laboratuvarlar için referans değerler olabileceği kanaatine varılmıştır.

 

To identify the normals of ecch region and as it is necessary la use thern, in a group of 96 healty people fasting blood sugar levels total cholesterol, 11DL-cholesterol and triglyserid analysis were carried out. fasting blood sugar level in females were 87,06 ± 8.93 mgtell and 76,97 ± 9,1 mg1d1 tn rnales; total cholesterol 206,41 ± 28,43 rrıgidl in _females and 187,20 ± 41,34 mg1d1 in rnales; 11DL-eholesterol 54,45 ± 9,83 rngIdl in females and 41,63 ± 8,42 rngidl in rnales and triglyserids 101,38 ± 35,17 rngidl in females and 127,6 ± 5.1,94 rngidl in ırrzalex Also the people were arranged in three groups, according ta their ages ranging from 20-34.-35- 49, 50 and over; and the eheınges of value• related to age were inspected. The results which were obiained have been compaired with the results of the other investigators and it has been agreed that the results which were found would be a refe.rence for the laboratories stu-dying iıx that region.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aykut Çağlayan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Bölgesınde Yaşayan Sağlıklı Kışılerde Akş, Total Kolesterol, I-Idl-Kolesterol Ve Trigliserid Değerlerının Incelenmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme