Konya Kırsal Alanında Kocası Yurt Dışında Çalışan Kadınların Ruhsal Sorunları

Hasan Herken,Sıtkı Karaca,İshak Özkan,Said Bodur

  •  Yıl : 1998
  •  Cilt : 14
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 159-163
Özeti Bu çalışma Konya ili Kulu ilçesinin 3 köyü temel alınarak yapıldı. Köylerin rastgele yöntemle seçilen 5 sokağındaki tüm evli kadınlar, kocası yurt dışında olan 79 kadın ve eşi yurt içinde çalışan 90 kadın şeklinde iki grup olarak çalışmaya alındı. Her iki grup bazı demografik özellikler ve psikopatolojik belirti yönünden karşılaştırıldı. Kocası yurt dışında bulunan kadınların, diğer gruba göre psikolojik belirti gösterme oranı is-tatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sosyodemografik özelliklerin belirti gösterme ile ilişki saptanmadı. Bulgular "kocanın yurt dışında bulunmasının ruhsal belirti ortaya çıkması için yeterli bir sebep olduğu" kanısını des-teklemektedir. Bu da parçalanmış aileler sorununun hızla çözülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

 

This stuy was performed mainly in 3 villages of Kulu, Konya. All of the wives living in 5 avenues of the villages which were chosen randomly were included in the study. They were divided into two groups first, group was con-sisted of 79 spouses whose husbands were working in the abroad and the second was consisted of 90 women whose husbands were working in Turkey. Both groups were compared in terms of some demographic and psychologic symton-ıs_ First group had a significantly high ratio of psychologic symptoms compared to those of se-cond group. No relation between sociodemographic features and psychologic symptoms was determined. Results suggest that "being abroad" is an enough reason for wives to exhibit psychologic symptoms. This means that se-parated famllies have to be united as soon as possible fn order to solve these problems.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Herken, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Kırsal Alanında Kocası Yurt Dışında Çalışan Kadınların Ruhsal Sorunları, Araştırma makalesi,
, Vol. 14(4)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme