KONYA VE CİVARINDA YAŞAYAN SAĞLIKLI KIŞILERDE TSH, TOTAL T3, TOTAL T4, SERBEST T3VE SERBEST T4 DOZEYLERİ

İdris Akkuş, Ahmet Çığlı, Osman Yaşar Öz, Mustafa Ünaldı, MEhmet Akdoğan, Aykut Çağlayan

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 7-11
Bu çalışmada Konya ve civarında yaşayan sağlıklı 96 kişi (44 kadın, 52 erkek) serumunda ya-pıldı. Bulgularımu, kadınlarda ve erkeklerde: TSH düzeyleri 1.52 ± 0.54 ve 1.26 ± 0.42 piCiml. total T3 136.6±23.49 ve 140.57±.-72.03 ngidl, imal T4 7.38±1.09 ve 7.69 ± 1.37pgidl, serbest T3 (STı) 2.28 ± 0.418 ve 2.28 ± 0.582 pgimi, serbest T4 (ST4) 1.33 ±1_16 ve 1.37±2.98 ngidl bulunmuştur. Bulgularunız cinsiyeie ve yaş gruplarına göre de incelendi. Ayni yaş grubunda kadın ve erkekler a-rasındaki fark önemli bulunamadı. TSH düzeyleri 50 yaş grubunda önemli artış göstermiş (p<0.05), IT3 ve ST3 düzeyleri yaşla birlikte azahnıştır (p<0.01). Bulgularuniz başka araştıı-tcdartn bulgulany-lca karşilaştırddı. bazılarıyla uyumlu olduğu görüldü. Sonuçlanınızın Konya ve civarındaki laboraluvarlar için referans olabileceği kanaatine varılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KONYA VE CİVARINDA YAŞAYAN SAĞLIKLI KIŞILERDE TSH, TOTAL T3, TOTAL T4, SERBEST T3VE SERBEST T4 DOZEYLERİ
, Vol. 8 (1)
Geliş Tarihi : 26.10.1992, Kabul Tarihi : 26.10.1992, Yayın Tarihi : 26.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;