Konya Ve Civarında Yaşayan Sağlıklı Kışılerde Tsh, Total T3, Total T4, Serbest T3ve Serbest T4 Dozeyleri

Ahmet Çığlı,Mustafa Ünaldı,Aykut Çağlayan,İdris Akkuş,Osman Yaşar öz,Mehmet Akdoğan

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 7-11
Özeti Bu çalışmada Konya ve civarında yaşayan sağlıklı 96 kişi (44 kadın, 52 erkek) serumunda ya-pıldı. Bulgularımu, kadınlarda ve erkeklerde: TSH düzeyleri 1.52 ± 0.54 ve 1.26 ± 0.42 piCiml. total T3 136.6±23.49 ve 140.57±.-72.03 ngidl, imal T4 7.38±1.09 ve 7.69 ± 1.37pgidl, serbest T3 (STı) 2.28 ± 0.418 ve 2.28 ± 0.582 pgimi, serbest T4 (ST4) 1.33 ±1_16 ve 1.37±2.98 ngidl bulunmuştur. Bulgularunız cinsiyeie ve yaş gruplarına göre de incelendi. Ayni yaş grubunda kadın ve erkekler a-rasındaki fark önemli bulunamadı. TSH düzeyleri 50 yaş grubunda önemli artış göstermiş (p<0.05), IT3 ve ST3 düzeyleri yaşla birlikte azahnıştır (p<0.01). Bulgularuniz başka araştıı-tcdartn bulgulany-lca karşilaştırddı. bazılarıyla uyumlu olduğu görüldü. Sonuçlanınızın Konya ve civarındaki laboraluvarlar için referans olabileceği kanaatine varılmıştır.

 

In this study, serumISH, Imal T3, total T4, free T3 and free T-t levels qf 96 healthy subjects (44 wo-men., 52 men) living in Konya and surroundings were determined. The values öf woınen and men are as follows: TSH 1.52 ± 0.54 and 1.26 ± 0..42 plUhnl, (mal T3 136.76±23.49 and 140.57 ± 22.03 tıgidl. total T4 7.38 ± 1.09 and 7.69 ± 1.37 free 7-3 2.28 ± 0.418 and 2.28 ± 0.582 pgiml, .free T4 1.33 ± 1.16 and 1.37 ± 2.98 ngidl respectively. Our results were evaluated according ta sex and age. There was difference between the values of male and female in. the same range of age. TSH le-veis of cases with ages higher Uzan 50 were signifi-`cantly elevated (p<0.05). rp and FT? lewis were decreased with age (pc0.01). The resuits were compared with those of lite-rature. We believe that !hese resuits ma• be used as r(ferance values fbr Konya and surroundings.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Çığlı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Ve Civarında Yaşayan Sağlıklı Kışılerde Tsh, Total T3, Total T4, Serbest T3ve Serbest T4 Dozeyleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(1)
Geliş Tarihi : 26.10.1992, Kabul Tarihi : 26.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme