Konya’da 1991-2000 Yılları Arasındaki Adli Ölümlerin Değerlendirilmesi

İshak Gürsel Günaydın,Şerafettin Demirci,Tahir Kemal Şahin

  •  Yıl : 2002
  •  Cilt : 18
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 89-96
Özeti Bu tanımlayıcı çalışmada, 1991-2000 yılları arasında Konya’daki adli ölümlerin demografik özelliklerinin, ölüm sebeplerinin ve orijinlerinin belirlenmesi amaçlandı. Ölü muayene ve otopsisi yapılan toplam 4281 olgu değerlendirmeye alındı. Olguların yaz aylarında yoğunlaştığı görüldü. Adli ölümlerde erkek/kadın oranı 3,32/1 bulundu. Olgular 20-29 yaşlarında yoğunlaşmaktaydı. Ölümlerin orijinlerine göre dağılımına bakıldığında, kaza ölümlerinin % 75,3 ile ilk sırayı aldığı, bunu % 8,0 ile cinayetlerin, % 5,9 ile intiharların izlediği görüldü. Trafik kazasına bağlı ölümlerin, tüm olguların %53,5’ini oluşturduğu, kaza orijinli ölümlerin içinde ise % 71,1’lik bir oranı kapsadığı saptandı. Olguların % 69,5’inde ölüm sebebi künt travma iken, bunu % 6,8 ile hastalığa bağlı ölümler, % 5,8 ile asfiksili ölümler izlemekteydi. Ölüm orijin ve sebeplerinin yaş ve cinsiyete göre farklı dağılımlar gösterdiği sonucuna varıldı.

 

İn this descriptive study, determining the demographic features, death causes and death origins of medicolegal deaths which vvere occured betvveen the years of 1991 and 2000 in Konya was aimed. Totally 4281 death cases to vvhom forensic examination and autopsy vvere performed vvere taken for evaluation. İt was observed that death cases vvere more dense in summer months. Male / female ratio was 3.32/ 1 in forensic deaths. The cases vvere cumulated betvveen the ages of 20 and 29. Deaths due to accidents was the main death origin with 75.3 % and it was follovved by homicides (8.0 %) and suicides (5.9 %). İt was stated that the ratio of the deaths due to traffic accidents was 53.5 % of the total deaths and was 71.1 % of the accident originated deaths. The cause of death in 69.5 % of the cases was blunt trauma and it was follovved by pathological deaths with 6.8 % and asphyxic deaths vvith 5.8 %. İt was concluded that causes and origins of the deaths vvere varied by gender and age differences.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İshak Gürsel Günaydın, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya’da 1991-2000 Yılları Arasındaki Adli Ölümlerin Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 18(2)
Geliş Tarihi : 01.05.2002, Kabul Tarihi : 27.05.2002
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme