Konya'da Et Tüketim Tercihleri Ve Beyaz Et Tüketimi

Said Bodur,Fatih Kara

  •  Yıl : 1999
  •  Cilt : 15
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-5
Özeti Amaç: Bu çalışmada toplumun et tüketimi ile ilgili tercihi ve beyaz et tüketimi ile demografik özelliklerin ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışma, 1997 yılında Konya il merkezinde küme örnekleme yöntemi ile belirlenen 467 hane üzerinde yapıldı. Bilgiler yüz yüze görüşerek derlendi. Et tüketiminin değerlendirilmesinde sığır ve davar eti ‘kırmızı et', balık ve tavuk eti beyaz et’ olarak ele alındı. Ayda 4 kez veya daha fazla beyaz et tüketimi ‘yeterli’ kabul edildi. Bulgular: Et tüketiminde ilk tercihin % 35.8 kırmızı et, % 34.0 tavuk eti ve % 24.8 balık eti olduğu ifade edildi. Araştırma popülasyonunun % 43.9 ün un beyaz et tüketimi ye- terliydi. Beyaz et tüketim sıklığı ile ekonomik durum ve evin hanımının öğrenim düzeyi arasında ilişki bulundu. Sonuç: Toplumda beyaz et tüketimi istenilen düzeyde değildir. Beyaz et tüketim oranını artırıcı politikalar geliştirilmelidir.

 

Aim: İn this study, it was aimed to investigate the preference of meat consumption and the relation betvveen vvhite meat consumption and demographic characteristics of the community. Methods: This study was carried out on 467 house hold selected by using cluster sample method in the city çenter of Konya in 1997. Ali data vvere ob- tained by intervievving. İn determining meat consumption fish and poultry vvere accepted as "vvhite meat" and lamb and veal as "red meat". White meat consumption of four or more times per month was accepted as sufficient. Re- sults: The first choices in meat consumption nere meat, poultry and fish vvere 35.8%, 34.0% and 24.8% res- pectively. 43.9% of the population has consumed sufficient vvhite meat. The frequency of vvhite meat consumption vvas found to be related to family income and housevvife education level. Conclusion: İn the population, vvhite meat consumption is not at desired level. Therefore some programs to increase vvhite meat consumption should be developed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Said Bodur, SÜMTF Tıp Halk Sağlığı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya'da Et Tüketim Tercihleri Ve Beyaz Et Tüketimi, Araştırma makalesi,
, Vol. 15(1)
Geliş Tarihi : 05.10.1999, Kabul Tarihi : 05.10.1999
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme