Kornea Alkalı Yanıklarında Deksametazon Sodyum Fosfat Ve Dıklofenak Sodyumun Yara Iyılesmesıne Etkılerı

Nazmi Zengin,Emine Kurt,Özden Vural,Süleyman Okudan,Mehmet Okka,Mehmet Kemal Gündüz

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 125-129
Özeti Kornea alkali yamklari gi5zun game fonk-siyonunun ve anatomik kaybina yol acabilir. Bu cahrmada 18 eriEkin albino tav§.amn 36 goziinde oluourdugumuz alkali yamk modelinde to-pikal deksametazon sodyum fosfat ye diklofenak sod-yumn vara iyilepnesine etkilerini dOerlendirdik. Her iki &win epitel iyilesmesi ye fibroblast pro-liferasyonuna etkileri arasinda fork bulunmach ancak diklofenak sodyumla tedavi edilen grupta enf-lamatuar hiicre infiltrasyonu daha harizdi. Ve-rilerimiz kornea alkali yamklarmin tedavisinde dek-sametazonun diklofenak sodyumdan daha potent oldugunu di4lindiirmektedir.

 

Alkali burns of the cornea can result in loss of vi-sual function and anatomical integrity of the eye. In the present study, we evaluated the effect of topical dexamethasone sodium phospate and diclofenac so-dium on wound healing in an akali-burn model using 36 eyes of 18 adult albino rabbits. No dic ference was noted between the effects of two drugs on epithelial healing and fibroblast proliferation, but inflammatory cell infiltration was more pro-minent in the group treated with diclofenac sodium. Our data suggest that dexamethasone sodium phosp-hate is more potent than diclofenac sodium in the treatment of corneal alkali burns.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nazmi Zengin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kornea Alkalı Yanıklarında Deksametazon Sodyum Fosfat Ve Dıklofenak Sodyumun Yara Iyılesmesıne Etkılerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme