Koroner Anjiografi Laboratuvarında Nadir Karşılaşılan bir Komplikasyon: Stent Sıyrılması

HASAN SARI, YAKUP ALSANCAK, SELMAN SOYLU, AHMET SEYFEDDİN GÜRBÜZ, MEHMET AKİF DÜZENLİ

  • Yıl : 2021
  • Cilt : 37
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 279-282

Yabancı cisim embolizasyonu, perkütan koroner girişimin nadir bir komplikasyonu olmasına rağmen, işlem sayısının artması, bu sorunun girişimsel kardiyologlar tarafından daha sık karşılaşılmasına neden olmaktadır. Son yapılan vaka çalışmaları, stent sıyırma oranının % 1'in altında olduğunu bildirmiştir. Girişimsel kardiyologlar, günlük pratikte önemli sayıda vakayla ilgilenir ve çok çeşitli komplikasyonlarla karşı karşıya kalır. Stentin sıyrılması, acil koroner baypas cerrahisi, koroner tromboz, miyokardiyal enfarktüs, serebrovasküler olay ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle, stent sıyırlmasının doğru yönetimi, mortalite ve morbidite riskini azaltmak için önemlidir. Bu vaka da sol ana koroner arterde stentinin sıyrılma olgusunu sunuyoruz; sıyrılan stentin kaldırma prosedürünü ve ortaya çıkan komplikasyonları tartışıyoruz.

Atıf yapmak için : Sari H, Alsancak Y, Soylu S, Gurbuz AS, Duzenli MA. Rare Complication in The Coronary Angiography Laboratory: Stent Stripping. Selcuk Med J 2021;37(3): 279-282
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Koroner Anjiografi Laboratuvarında Nadir Karşılaşılan bir Komplikasyon: Stent Sıyrılması
, Vol. 37 (3)
Geliş Tarihi : 01.09.2021, Kabul Tarihi : 01.09.2021, Yayın Tarihi : 07.09.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;